Arsacal
button
button
button
button


“Ik heb dorst” ... naar jouw liefde

Het is volbracht

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2015 - 361 woorden
“Ik heb dorst” ... naar jouw liefde

De dag van het lij­den en sterven van Jezus is voor ons let­ter­lijk en figuur­lijk een cruciale dag. Op deze dag kon Jezus zeggen: “Het is volbracht”. Zonder Goede Vrij­dag te willen isoleren van het geheel van het Paas­mys­te­rie, kunnen we dit beves­tigen: in Zijn mens­heid heeft de Heer de verlos­sing volbracht. Nu is het ver­der aan God die Hem uit de dood zal doen opstaan. Tijdens de Goede Vrij­dag­plech­tig­heid, die ik in Driehuis heb gevierd, heb ik na het Lijdens­ver­haal volgens Johannes nog de volgende korte over­den­king gehou­den.

Homilie

Het is volbracht....
Hij gaf de Geest....


We staan stil bij het lij­den
van Hem die dit bewust
op zich heeft geno­men.
Het is een bevrij­dend lij­den.

Wij zijn vaak bang voor lij­den.
Mensen zijn niet zo zeer bang
voor het ouder wor­den,
als voor het lij­den
dat er mee gepaard kan gaan.

Wij willen het lij­den graag ontwijken,
vluchten voor de pijn.
Hij heeft het op zich geno­men
als een bevrij­dende opdracht.

Het is volbracht...
Hij gaf de Geest....


Ja, door Zijn lij­den zijn wij verlost,
wij wer­den bevrijd in deze zin
dat het kwaad en de dood en het lij­den
niet lan­ger het laatste woord
over ons leven spreken.
Het laatste woord
zal een woord van liefde, van leven zijn:
“Kom binnen,
mijn vriend, mijn vriendin,
ga binnen in de vreugde van je Heer”.
En die geest van ver­trouwen,
van kracht, van vreugde, van uitzien
heeft Hij ons nu al ge­schon­ken.

Het is volbracht....
Hij gaf de Geest....


Daar op het kruis
sprak Hij die heel bekende woor­den:
“Ik heb dorst”.
De zusters van Moeder Teresa,
mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde,
hebben deze woor­den geplaatst
bij ieder kruis in iedere kapel
van hun huizen.
Want het was niet naar die zure wijn
dat Hij verlangde.
Hij had en Hij heeft dorst
naar onze liefde voor Hem,
naar ons verlangen Hem te kennen
en te dienen,
naar onze goede daden,
naar onze inzet,
naar onze naasten­liefde,
naar onze vreugde
wanneer wij Hem herkennen
in de armsten en de minsten.....


Het is volbracht.....
Maar Hij zal verrijzen,
opstaan uit de dood,
want de dood kan nu
het laatste woord niet meer spreken.
Wij gaan op
naar de vreugde van Pasen!

Amen.

Terug