Arsacal
button
button
button
button


Ziekentriduüm in Hilversum

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 april 2015 - 258 woorden
Ziekentriduüm in Hilversum

Ieder jaar wordt in “De Waaier” in Hilversum een ziekentriduüm gehou­den dankzij de inzet van vele vrij­wil­li­gers. Vele huisgebon­den, oudere mensen en zieken maken gebruik van de moge­lijk­heid om drie dagen lang in een gezellige sfeer bijeen te zijn en geïnspireerd te wor­den, de heilige Mis te vieren, een zieken­ze­gen te ont­van­gen, enzo­voorts. De deel­ne­mers zijn eigen­lijk altijd heel blij met deze mooie dagen.

Ook dit jaar was ik daar om tij­dens een korte gebeds­dienst de zieken­ze­gen te geven en de zieken te ont­moe­ten. Ook vanuit de ge­meen­te Hilversum wordt ieder jaar belang­stel­ling getoond. Meestal brengt de burge­mees­ter een bezoek aan het triduüm, dit jaar kwam wegens diens verhin­dering loco-burge­mees­ter en weth­ou­der Wimar Jaeger.

Tijdens het preekje heb ik na­tuur­lijk verwezen naar de heilige Liduina van wie dit jaar een bij­zon­der gedenk­jaar wordt gevierd. Zij wor­stelde met haar ziek-zijn en vond aan­vanke­lijk dat de pries­ter die haar wees op het lij­den van Jezus Christus ge­mak­ke­lijk praten had. Toen zij het tenslotte toch deed vond zij een uitweg uit de op­ge­slo­ten­heid in haar lij­den en opende zij zich voor God en voor haar mede­mensen, die bij haar om raad en troost kwamen. Het is niet ge­mak­ke­lijk maar in de verbitte­ring en de negatieve gevoelens blijven is geen oplos­sing. Pas als een mens zich in zijn lij­den opent in ver­trouwen en vreugde en dank­baar­heid weet te ont­van­gen, kan hij op een po­si­tie­ve wijze ver­der. In de zieken­ze­gen hebben we Onze Lieve Heer op voor­spraak van Zijn Moeder Maria hier­voor om hulp gevraagd...

Terug