Arsacal
button
button
button
button


Geldwerving thema tweede besturencursusdag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 april 2015 - 354 woorden
Geldwerving thema tweede besturencursusdag

Op zater­dag 25 april vond de tweede bij­een­komst van de besturen­cur­sus plaats: de cursus pro­fes­sio­neel beheer en bestuur, die met steun van het KSBW fonds wordt aan­ge­bo­den aan (kan­di­daat) be­stuurs­le­den van kerk­besturen en PCI's, dit keer rond het thema geld­wer­ving. Maar voor de dag begon was er een heilige Mis.

Tijdens de Mis werd de heilige Marcus her­dacht, de schrijver van één van de vier evan­ge­lies, wiens feest­dag het op 25 april is. Als evan­ge­lie werd het slot van het Marcus evan­ge­lie gelezen, dat zeer krach­tig is: de leer­lin­gen wor­den door Jezus uitgezon­den om het evan­ge­lie te verkon­dige; ze zullen duivels uidrijven, nieuwe talen spreken, zelfs dode­lijk vergif zal hun geen kwaad doen. In de preek heb ik herinnerd aan de gevoelens van de leer­lin­gen na de kruisi­ging van Jezus: het kleine groepje was bang en bleef binnen. Maar de Heer geeft hun de opdracht erop uit te gaan, zoals ook paus Fran­cis­cus dat keer op keer doet. Ook wij kunnen ons voelen als dat kleine bange groepje, dat het liefst bezig blijft met zich­zelf en het eigen clubje. Die sfeer tref ik nogal eens aan. Zijn we niet te veel in ons zelf en onze eigen ge­meen­schap op­ge­slo­ten? De Heer zelf gaf dat kleine clubje toen een we­reld­wijde opdracht: die nieuwe talen dui­den op de universali­teit van de Kerk, het gif en de slangen dui­den op het kwaad dat de Kerk steeds bedreigt en waaraan zij steeds ten onder lijkt te gaan, maar dat zij zal over­win­nen en steeds heeft overwonnen.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring begon de studie­dag. Professor Th. Schuijt van de VU ging in op de par­ti­cu­lier filantropische wereld. Hij kent de trends uit het onder­zoek “Geven in Neder­land”. De prak­tisch kant van de geld­wer­ving en de goede com­mu­ni­ca­tie met leden en donateurs kwamen in de mid­dag aan bod met mw. Drs. Baukje Stam. J. van Gerven gaf daarbij uitleg over de moge­lijk­he­den van de leden­ad­mi­ni­stra­tie. Menig bedrijf zou over zo’n adressenbestand willen be­schik­ken. Kortom de dag ging over een vraag waar ieder kerk­bestuur mee worstelt: doe kunnen we komen tot vergro­ting van het maat­schap­pe­lijk en finan­cieel draag­vlak.

Terug