Arsacal
button
button
button
button


Paul Visser overleden

Avondwake in zijn St. Bavokerk in Heemstede

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2015 - 244 woorden
De Mis bij het graf van Petrus (1) en de St. Bavokerk bij de avondwake (2)
De Mis bij het graf van Petrus (1) en de St. Bavokerk bij de avondwake (2)

Terwijl we in Rome waren voor de dio­ce­sane bede­vaart bereikte ons het bericht dat pas­to­raal werker Paul Visser was overle­den, 66 jaar oud. Hij was tot voor kort pas­to­raal werker in de Heemsteedse Sint Bavo­paro­chie. OP 8 mei was 's avonds de avond­wake voor hem, waarbij onder meer oud-vica­ris-generaal mgr. Martin de Groot, deken Ton Casse en ikzelf aanwe­zig waren.

Het bericht van zijn over­lij­den bereikte ons in Rome door de goede zorgen van pastoor en ere­kanun­nik dr. Guus Hendriks precies op tijd om hem in een speciale heilige Mis op het graf van de apostel Petrus voor de in Rome aanwe­zige pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers te kunnen gedenken. De Bis­schop, mgr. Jozef Punt, deed daar voor hem een bij­zon­dere voor­bede. De dag erna werd hij opnieuw in het gebed van de bede­vaart her­dacht in de kerk die aan zijn patroon­hei­lige is gewijd: de heilige Paulus buiten de muren.

Terug in Neder­land heb ik deel kunnen nemen aan de avond­wake, waarin Paul Visser op tal van manieren werd her­dacht en het geloof in het eeuwig leven werd verkon­digd. De over­le­de­ne heeft de Eucha­ris­tie in zijn pa­ro­chie altijd centraal weten te hou­den als centrum en bron van het ker­ke­lijk leven. Ver­schil­lende keren heeft hij diaken- en pries­ter­stu­denten in hun stages begeleid. In de afgelopen periode mocht ik twee maan­den admini­strator zijn van 'zijn' pa­ro­chie en de overige pa­ro­chies van het Klaver­blad, het samen­wer­kings­ver­band van pa­ro­chies waar­van de St. Bavo deel uitmaakt.

Moge hij rusten in vrede!

Terug