Arsacal
button
button
button
button


Generaal Jezuïeten op bezoek in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 mei 2015 - 244 woorden
tijdens de rondleiding door het Ignatiushuis
tijdens de rondleiding door het Ignatiushuis

Op zater­dag 9 mei was de generaal overste van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten), pater Adolfo Nicolás Pachón. op bezoek in de Krijt­berg en het Ignatiushuis in Am­ster­dam. Na een ver­ga­der­ge­deelte met de verant­woordeijken voor de kerk en het Ignatiushuis, was er een ont­moe­ting van de generaal - die ook wel 'de zwarte paus' wordt genoemd - met nog enkele anderen, waarbij ik aanwe­zig ben geweest.

De Jezuïeten in Neder­land hebben ver­schil­lende mooie plannen om zich daar­mee in te zetten voor het evan­ge­lie. Één van die nieuwe ini­tia­tie­ven is de web­si­te www.bid­denon­derweg.org die met Pink­ste­ren van start gaat met onder meer digitale retraites, bijbelmedi­ta­ties en derge­lijke. Daarbij zal er veel wor­den gewerkt met ver­ta­lin­gen van het ma­te­ri­aal dat in andere talen - vooral Engels - al be­schik­baar is. Het Ignatiushuis wordt aan deze nieuwe opzet aan­ge­past en biedt ruimte voor het maken van opnames (we moesten even lachen omdat het bordje "on air" wel erg dicht bij het toilet hing). Nu al is op de web­si­te bid­denon­derweg de nodige in­for­ma­tie be­schik­baar. Een heel team van mensen staat borg voor het voor­be­rei­den en inspreken van de teksten of zijn be­schik­baar voor het geven van gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding.

We wensen deze nieuwe ini­tia­tie­ven van harte veel succes toe; dat Gods zegen erop mag rusten!

Pater Adolfo Nicholás vertrekt zon­dag­mid­dag weer naar Rome, waar het generalaat van de Sociëteit geves­tigd is.

Terug