Arsacal
button
button
button
button


Besturenorganisatie onderwijs gefuseerd

“Verus” voor katholiek en christelijk onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 21 mei 2015 - 183 woorden
tijdens de viering: de aanwezigen (1) en Erik Borgman aan het woord (2)
tijdens de viering: de aanwezigen (1) en Erik Borgman aan het woord (2)

Op 21 mei werd de nieuwe organi­sa­tie Verus, Vereni­ging voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs ge­pre­sen­teerd in Huizen en Bussum. Deze organi­sa­tie is ontstaan uit een fusie van de pro­tes­tants chris­te­lijke voor­gan­ger met dezelfde naam - Verus - en het katho­lie­ke VKO. Eigen­lijk gaat het om besturen­orga­ni­sa­ties maar deze vereni­gingen bie­den onder meer iden­ti­teits­be­ge­lei­ding aan en werken ook met ouders, docenten en toe­zichth­ou­ders. De dag begon met een gebeds­vie­ring in de Goede Herder­kerk te Huizen, waarbij ik graag aanwe­zig was om Gods zegen over dit samen­gaan te vragen.

Prof. dr. Erik Borgman was gevraagd als voor­gan­ger en daar­mee het katho­lie­ke ele­ment in de vie­ring. Hij hield een mooie over­den­king over het evan­ge­lie van de won­der­ba­re broodvermenig­vul­diging/de won­der­ba­re spijzi­ging. Het evan­ge­lie­ver­haal werd aan­spre­kend ver­teld door Guido de Bruin en aan het orgel nam de stadsorganist van Haar­lem, de heer Jos van der Kooy, plaats. Iden­ti­teits­be­ge­lei­ders Nieke Jansen en Karin Melis, directeur Hans Greidanus en Verus-voor­zit­ter Wim Kuiper gaven een per­soon­lijk ge­tui­ge­nis.

Na de vie­ring werd het pro­gram­ma ver­volgd in theater Spant! in Bussum.

We wensen Verus alle goeds toe en hopen op een goede samen­wer­king.

Terug