Arsacal
button
button
button
button


Penningmeesters kerkbesturen bijeen

Financiële informatie-avond bisdom bij Sant’ Egidio

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2015 - 256 woorden
Penningmeesters kerkbesturen bijeen

In het Huis van de ge­meen­schap van Sant’ Egidio naast de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam werd op woens­dag 27 mei een avond gehou­den om de kerk­besturen te in­for­meren over de finan­ciële aan­ge­le­gen­he­den van het bisdom en over de bestuurs­struc­tuur van de nieuwe pa­ro­chie­ver­ban­den. Baukje Stam hield een inlei­ding over mogelij­he­den om an de actie Kerk­ba­lans een nieuwe impuls te geven. Ook werd de nieuwe alge­meen econoom van het bisdom, de heer Thom van der Steen M.B.A. voor­ge­steld.

Een goede veer­tig ver­te­gen­woor­digers van kerk­besturen waren geko­men om de avond mee te maken en zij gaven bijk van grote be­trok­ken­heid. De jaar­cij­fers van het bisdom over 2013 wer­den be­spro­ken en toe­ge­licht, voor de laatste keer door de ver­trek­kende alge­meen econoom, drs. Emile Duijsens, die de pensione­ringsleef­tijd heeft bereikt.

Het was een leven­dige avond, eigen­lijk nog te kort voor alle thema's. Met name de bespre­king van de bestuursverant­woor­de­lijk­heid van het kerk­bestuur van de pa­ro­chies die deel uit maken van een samen­wer­kings­ver­band was zeer leven­dig: hoe kan die verant­woor­de­lijk­heid goed en dui­de­lijk gestalte krijgen, zon­der dat de pen­ning­mees­ter te zwaar wordt belast, maar hij toch zijn bestuursverant­woor­de­lijk­heid inzake de finan­ciën van de pa­ro­chies van het ver­band goed kan waarmaken? Er wer­den ver­schil­lende opmer­kingen gemaakt ter­zake maar het is ook een thema dat - binnen het kader van het Alge­meen Regle­ment voor het bestuur van een pa­ro­chie - nader meot wor­den uit­ge­werkt. Ver­schil­lende paorchies brachten naar voren dat de stap naar fusie eigen­lijk een pretti­ger werk­ba­re situatie had gecreëerd.

Terug