Arsacal
button
button
button
button


De Kerk, caritas en Europa

CSLK-symposium en bijeenkomst diaconiepastores

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2015 - 631 woorden
toegang tot het diocesaan centrum in Heiloo
toegang tot het diocesaan centrum in Heiloo

In Heiloo kwamen op vrij­dag 29 mei de pastores diaconie van de ver­schil­lende regio's van ons bisdom bijeen in Heiloo. Met welke thema's wor­den zij zoals gecon­fron­teerd? Ik was er zeer benieuwd naar. Op deze zelfde dag vond in De Tilten­berg een symposium over de reli­gi­euze wor­tels van Europa en haar relatie met de Kerk plaats, waar deels dezelfde vragen aan de orde kwamen. Beide bij­een­komsten kon ik gedeelte­lijk bijwonen.

Voor mij was het bij­zon­der inte­res­sant te ver­ne­men waar de diaconiepastores zich zoals mee bezig hou­den. Zij onder­hou­den de contacten met de Parochiële Caritas In­stel­lingen (PCI), met ge­meen­tes en andere instanties. In veel dorpen is de ac­ti­vi­teit van de PCI's meer tra­di­tio­neel van aard: er is jaar­lijks een attentie voor de zieken en bejaar­den, een ac­ti­vi­teit van De Zonne­bloem wordt onder­steund en enkele personen of ge­zin­nen die in moei­lijk­he­den verkeren wor­den onder­steund met een bijdrage. In de grotere plaatsen is de sociale the­ma­tiek vaak iets hefti­ger en meer omvattend: in veel plaatsen zijn er de nodige problemen rond de invoe­ring van de WMO, de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning. De dienst Caritas van het bisdom heeft er met andere partners onlangs nog een studie­dag over geor­ga­ni­seerd. Op veel plaatsen zijn de diaconiepastores en PCI's bezig met de armeode­pro­ble­ma­tiek en betrokken bij voedsel­banken. In som­mi­ge plaatsen houdt men zich bezig met het tegen­gaan van radi­ca­li­sering onder (moslim)jon­ge­ren. Een blijvend en vaak schrijnend probleem is dat van de mensen "zon­der papieren, de "onge­do­cu­men­teer­den". Ver­schil­lende pastores zijn druk in de weer met fusies van PCI's die de fusie van pa­ro­chies volgen. Een bij­zon­der aan­dachts­punt is voorts het betrekken van jon­ge­ren bij de caritas en het werk van de PCI's. Het belang van een concreet aanspreek­punt voor caritas in de regio's of samen­wer­kings­ver­ban­den, werd door ver­schil­lende deel­ne­mers onder­streept. Het bisdom heeft sinds een aantal jaren als beleid om in iedere regio iemand in het pas­to­rale team aan te stellen voor diaconie/caritas. De gedachte is om dit voort te zetten, ook nu pa­ro­chies zijn gefuseer of tenminste in samen­wer­kings­ver­ban­den zijn verenigd. Dit betekent wel dat gekeken moet wor­den voor welk gebied de aan­stel­ling wordt gedaan: dit kan gaan om het samen­wer­kings­ver­band , in som­mi­ge gevallen kan het raad­zaam zijn een iets groter gebied aan één diaconiepastor toe te ver­trouwen. Door vrijwel alle aanwe­zigen werd onder­streept dat dit niet in werk­tijd (Fte) moest wor­den uitgedrukt en dat het niet moest lei­den tot finan­ciële compli­ca­ties.

Op de Tilten­berg vond op vrij­dag 29 mei het Symposium over Europa plaats met bijdragen van mw. dr. M. Krijten­burg, mr. J.J.A.M. van Gennip, mgr. mr. drs. Th. Hoogen­boom en drs. F. Hoppenbrouwers.

Dr. Margreet Krijten­burg sprak over de bete­ke­nis van Robert Schuman, over wiens in­spi­ra­tie­bronnen zij in 2012 pro­mo­veerde. Schuman staat aan de wieg van de Europese eenwor­ding en was onder meer tweemaal premier van Frank­rijk. Voor hem loopt een proces van zalig­ver­kla­ring. Mr. Jos van Gennip sprak over de relatie van waar­den en religie met Europa en verwees in zijn toe­spraak naar ver­schil­lende ten­denties in het omgaan met de mensen­rechten, de toe­ne­mende invloed van religies in andere wereld­de­len, de multiculturali­teit als bedrei­ging en als uit­daging en wees op de gemeenchappe­lijke waar­den van Europa zoals die onder meer in het gedachten­goed van Schuman naar voren komen. Met Schuman onder­streepte Van Gennip het belang van respect en ver­zoe­ning. Mgr. Ted Hoogen­boom lichtte ver­vol­gens de structuur van COMECE toe, het comité van af­ge­vaar­dig­den van bis­schop­pen­con­fe­ren­ties binnen de Europese Ge­meen­schap, waartoe hij­zelf behoort. Sinds kort is mgr. Hoogen­boom voor­zit­ter van de com­misie voor juri­dische vraag­stukken binnen COMECE.

Hoewel ik niet de gehele mid­dag heb kunnen bijwonen, kan ik in ieder geval con­sta­te­ren dat het een waarde­volle en inte­res­sante biojeen­komst van het CSLK was, het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk dat zijn basis op de Tilten­berg heeft.

Terug