Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe katholieken en Vormsel in de Nieuwe Augustinus

Amsterdam Noord

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 mei 2015 - 251 woorden
Groepsfoto na afloop van de H. Mis
Groepsfoto na afloop van de H. Mis

Samen met pastoor Nico van der Peet en diaken René Hendriks mocht ik op zon­dag 31mei het feest van de heilige Drieëenheid vieren in de Nieuwe Au­gus­ti­nus, de geheel gereno­veerde kerk aan de Kamperfoelieweg in Am­ster­dam Noord. Tijdens de heilige Mis wer­den twee vol­was­se­nen opgeno­men in de katho­lie­ke Kerk door de ge­loofs­be­lij­de­nis en zij en negen jon­ge­ren en vol­was­se­nen ont­vingen het heilig vormsel.

De jon­ge­ren (vanaf hal­ver­wege de middel­ba­re school) en vol­was­se­nen waren bijna een jaar lang samen - en onder andere met de diaken - op weg gegaan naar het vormsel met regel­ma­tige bij­een­komsten om hun geloof te ver­die­pen en meer te weten te komen over het heilig vormsel. Het was te merken dat zij bewust de stap zetten om hun doop­be­lof­ten te vernieuwen, hun geloof te belij­den en de kracht van de heilige Geest te ont­van­gen. De pastoor omschreef het zo: in het sacra­ment van het vormsel ont­vang je het zegel van de heilige Geest; daar­mee wordt het do­cu­ment van je leven als het ware geze­geld; het licht, de kracht en de liefde van de heilige Geest vallen over je leven als een licht dat de vor­me­lin­gen hope­lijk ook veel kracht en inzicht mag schenken.

Ik was al een aantal keren in de vernieuwde kerk geweest maar dit was de eerste keer dat ik er met de pa­ro­chie de heilige Eucha­ris­tie vierde. Ik kan me goed begrijpen dat de pastoor en de ge­meen­schap in Am­ster­dam Noord blij zijn met hun nieuwe kerk en de mooie bij­ruim­ten.

Terug