Arsacal
button
button
button
button


Afscheid twee bisschoppelijk gedelegeerden voor onderwijs

Officium educationis bijeen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 juni 2015 - 372 woorden
afscheidsviering van vertrekkende BG's
afscheidsviering van vertrekkende BG's

Iedere twee maan­den komt het 'Officum educationis' bijeen, de ver­ga­de­ring van bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs. Hoe be­lang­rijk hun werk ook is, het staat door te­rug­lo­pende finan­ciën nogal onder druk. Dins­dag 16 juni namen we afscheid van twee gedele­geer­den die maar gedeelte­lijk wor­den ver­vangen.

De bis­schop­pe­lijk gedele­geerde van het bisdom Roermond mw. Marjo J. F. van Helvert-Willemse heeft zich ruim twin­tig jaar ingezet voor het katho­liek onder­wijs in Limburg en vele contacten gelegd. Haar inzet heeft een waarde­volle bijdrage geleverd aan de ver­be­te­ring van de relatie tussen Kerk en School. Haar werk wordt gedeelte­lijk over­ge­no­men door kape­laan George Dölle. In het bisdom 's Hertogen­bosch krijgt mw. Astrid Bakker een nieuwe functie. Zij zal zich voor­taan richten op het jkon­ge­ren­pas­to­raat. Tot nu toe onderhield zij het contact met de basis­scho­len. Haar taak wordt over­ge­no­men door mw. Jeanne Kete­laars, die daar­mee een uitbrei­ding van haar takenpakket heeft gekregen. Astrid Bakker heeft bij­zon­dere ver­diensten voor de Week van het Katho­liek Onder­wijs en de NKSR, waar­van zij de laatste maan­den bestuurslid was.

Het officium educationis kwam bijneen rond een heel aantal thema's, waar­on­der de Week van het Katho­liek Onder­wijs, waar­van de tweede editie in no­vem­ber a.s. van start gaat. Vanuit het nieuwe Verus, de in­ter­con­fes­sio­nele school­besturen­orga­ni­sa­tie, kwamen de verant­woor­de­lijken voor de katho­lie­ke pro­gram­malijn zich voor­stel­len, de heren prof. Chris Herman en drs. Theo van der Zee. In het kader van de fusie waaruit Verus onlangs is ontstaan, heeft Verus een beleids­plan goedge­keurd dat onder meer voorziet in een goede samen­wer­king met de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den. Dit kon door de beide heren nog niet helemaal wor­den ingevuld, maar we hopen dat dit zich posi­tief mag blijven ont­wik­ke­len.

De bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den zijn voorts bezig met een actuali­sa­tie van de bis­schop­pe­lijke nota "Bezield en zelfbewust", waartoe nu een gesprekspaper is opge­steld dat in het najaar met vertye­gen­woor­digers van het onder­wijs in de bis­dom­men zal wor­den be­spro­ken. Met de input vanuit de basis hopen we zo tot een goed en verant­woord do­cu­ment te komen.

Ook de Vastenaktie pre­sen­teerde zich in de persoon van Angelique Steysel, die voor Vas­ten­ac­tie de contacten met de onder­wijsin­stel­lingen odnerhoudt. Zij bracht een in­spi­re­rend en en­thou­sias­merend verhaal.

De dag werd af­ge­slo­ten met een etentje om afscheid te nemen van de twee ver­trek­kende gedele­geer­den.

Terug