Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting van migrantenparochies in bisdom Haarlem-Amsterdam

Boeiend en bloeiend!

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 juni 2015 - 333 woorden
vertegenwoordigers van migrantenparochies
vertegenwoordigers van migrantenparochies

Donder­dag­mid­dag 18 juni waren vertegen­woor­di­gers van de mi­gran­ten­gemeen­schappen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bijeen om de ban­den met elkaar en met het bisdom aan te halen en gemeen­schap­pe­lijke vragen te bespreken. Een harte­lijke bijeen­komst met veel herken­ning over en weer. Bloeiende en boeiende gemeen­schappen!

Vijf­tien gemeen­schappen waren vertegen­woor­digd op de bijeen­komst die in de Engelse taal werd gehou­den, enkele hebben de status van pa­ro­chie, verschil­lende zijn als “quasi-pa­ro­chie” opgericht, andere zijn zomaar gemeen­schappen die weke­lijks of min­der vaak bijeen komen voor de H. Mis en andere ac­ti­vi­teiten. Er zijn heel grote gemeen­schappen bij, zoals de Engels­talige pa­ro­chie Blessed Trinity in Am­ster­dam met een 650 kerk­gan­gers op zon­dag en de Poolse pa­ro­chie, waar weke­lijks alleen al in de hoofd­lokatie, de st. Paulus­kerk in Am­ster­dam-West, zo'n 500 gelo­vi­gen komen, maar die tevens HH. Missen heeft in zes of zeven andere kerken verspreid over het bisdom. Ook de Spaanse pa­ro­chie, die samen­komt in de St. Nicolaas­basiliek is talrijk. Andere gemeen­schappen zijn veel min­der talrijk of heel beginnend, zoals de Oegandese (Baganda)gemeen­schap.

In de zeer multiculturele stad die Am­ster­dam is, zijn bijna al deze gemeen­schappen geves­tigd. Am­ster­dam is de stad, zo hoorde ik enige tijd gele­den, met het grootste aantal ver­schil­lende nationa­li­teiten ter wereld. In deze stad zijn meer dan twin­tig katho­lie­ke niet-Neder­lands­talige gemeen­schappen actief. Voor deze bij­een­komst waren ver­schil­lende gemeen­schappen nog niet aanwe­zig, maar alle zijn ze harte­lijk welkom op de volgende ont­moe­ting.

We wissel­den erva­ringen uit, leer­den elkaar kennen en bespraken gemeen­schappe­lijke problemen zoals finan­ciële problemen, gebrek aan een dui­de­lijke pas­to­rale lei­ding, cultuur­verschillen, hu­we­lij­ken van onge­docu­men­teer­den, enzo­voorts.

Het was een goede en vrucht­ba­re bij­een­komst.

Terug