Arsacal
button
button
button
button


Vormsel en eerste communie in Duivendrecht

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 juni 2015 - 231 woorden
Na afloop van de viering in de tuin van de pastorie
Na afloop van de viering in de tuin van de pastorie

Op 21 juni heb ik het heilig vormsel toege­diend aan 21 jon­ge­ren in de Sint Urbanus­kerk te Dui­ven­drecht. Vier van hen ont­vingen tevens hun eerste heilige communie. Enkele vor­me­lin­gen kon­den op deze dag niet aanwe­zig zijn maar we hopen dat voor hen het vormsel bin­nen­kort nog kan plaats­vin­den, want dit sacra­ment is een grote genade en een rijkdom voor hele hun ver­dere leven.De vor­me­lin­gen waren afkoms­tig uit de St. Urbanus­paro­chie en uit de Graan­kor­rel.

De meer dan volle kerk was fees­te­lijk versierd en het koor van de pa­ro­chie zong samen met een Indonesisch koor uit Utrecht onde rlei­ding van pater Klemens, één van de pries­ters van de SVD-commu­ni­teit die in de pastorie gehuisvest is. Pater Sedfey con­ce­le­breerde en diaken Theo Stiphout assis­teerde. Voor de voor­be­rei­ding waren cate­chiste Santa Jaddoe en cateche­tisch mede­wer­ker Phily Hinfe­laar verant­woor­de­lijk en dat is hun wel toe­ver­trouwd!

Ik ben al die mensen bij­zon­der dank­baar die zich in de pa­ro­chies inzetten om kin­de­ren en jon­ge­ren te bena­de­ren en met hen het traject van voor­be­rei­ding op het vormsel­sa­cra­ment te gaan. Zij geven daar­mee een be­lang­rijke bijdrage aan de opbouw van Christus' Kerk.

Het was voor mij het laatste vormsel voor de zomer­pe­rio­de en dus ook een moment om even terug te blikken en te bid­den dat dit sacra­ment veel vrucht mag dragen in het leven van al deze jonge mensen die zo'n mooie en be­lang­rijke stap hebben gezet.

Terug