Arsacal
button
button
button
button


Hartelijk afscheid bisdom-econoom Duijsens

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 juni 2015 - 263 woorden

Op vrij­dag 26 juni vond het afscheid van de alge­meen econoom van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, drs. Emile Duijsens, plaats. Vele mensen kwamen hem de hand drukken op de receptie die plaatsvond in de tuin achter het bis­schops­huis. Harte­lijke, waar­de­rende woor­den wer­den ge­spro­ken. Het was wer­ke­lijk een mooie en geslaagde dag.

De mede­wer­kers van het bisdom had­den gelegen­heid gekregen om tij­dens een lunch afscheid te nemen en dat werd op een eigen, ludieke wijze gedaan met de plech­tige onder­te­kening van een ‘testa­ment’, waarbij een aan­ge­paste tekst op de melodie van het bekende lied van Boudewijn de Groot werd gezongen en de ver­trek­kende econoom warm en harte­lijk werd toe­ge­spro­ken.

Later op de mid­dag wer­den de vele ver­te­gen­woor­digers van pa­ro­chies, PCI’s, lan­de­lijke gremia, collega’s en kennissen ont­van­gen. Daar werd hij op gees­tige wijze toe­ge­spro­ken door de kanselier van het bisdom, drs. Eric Fennis. Ook de Bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt, sprak harte­lijke woor­den en onder­streepte dat hij het altijd zeer had ge­waar­deerd dat de econoom vanuit zijn functie open had gestaan voor nieuwe plannen en ideeën van de Bis­schop om de Kerk op te bouwen en bij te dragen aan de verbrei­ding van het evan­ge­lie.

We verliezen in Emile Duijsens inder­daad een harte­lijke persoon, met een po­si­tie­ve, opbouwende en gelo­vi­ge kijk op bisdom en Kerk, met uits­te­kende contactuele eigen­schappen en grote des­kun­dig­heid op vele terreinen. Van harte wens ook ik hem heel mooie jaren toe, ge­zond­heid en Gods zegen.

Gelukkig heeft het bisdom een goede op­vol­ger kunnen vin­den voor de ver­trek­kende econoom in de heer Thom van der Steen.

Terug