Arsacal
button
button
button
button


Zusters Karmelietessen slaan nieuwe wegen in naar de toekomst

Heilige Mis in Vogelenzang

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 juni 2015 - 310 woorden
Het witte huis op het terrein van de zusters in Vogelenzang
Het witte huis op het terrein van de zusters in Vogelenzang

Op het Hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus was ik bij de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart aan de Bekslaan in Vo­ge­len­zang, waar op dit moment drie pos­tu­lan­ten zijn be­gon­nen en één zuster onder tij­de­lijke geloften is. Hoop voor de toe­komst, maar de zusters beseffen goed dat de Geest van hen vraagt om in die toe­komst te inves­te­ren!

Het cha­risma van de con­gre­ga­tie van deze zusters Karme­lie­tes­sen is con­tem­pla­tief-actief. Tot het eigen apos­to­laat van dit instituut behoren de zorg voor kin­de­ren en ouderen. Dat laatste willen de zusters oppakken door een zorgho­tel te rea­li­se­ren met een aantal appart­menten voor bewoners die dankzij de zorg lan­ger zelf­stan­dig kunnen blijven. Met eigen ogen kon ik zien hoe er druk wordt vber­bouwd om alles volgend jaar ge­rea­li­seerd te hebben en met een echt katho­liek huis voor ouderen van start te kunnen gaan. De overste, zuster Elvira Maria, ver­telde over de plannen en over de inzet van de zusters om roe­pingen te ont­van­gen. Zuster Elvira Maria is ervan overtuigd dat daarvoor veel gebed en... inzet nodig zijn.

In de heilige Mis heb ik gepreekt over de ge­loofs­be­lij­de­nis van de apostel Petrus in het matteüsevan­ge­lie, het evan­ge­lie van de dag. De apostel werd daarvoor geleid naar Caesarea Filippi, een hei­dense plaats, buiten het Joodse land, gewijd aan de Keizer van Rome. Daar­mee drukte de Heer iets uit van de univerali­teit die de Kerk zou kenmerken: haar geloof is niet voor een bepaalde groep of een bepaald volk. Alle mensen van ieder ras of stand of soort zijn ge­roe­pen om dit geloof te belij­den en standvas­tig christen te zijn, ook in seculiere omstan­dig­he­den, zoals daar in Caesarea.

Voor mij is het altijd mooi op deze plaats te komen, omdat ik hier vele jaren heb mogen ver­blij­ven met het eerste begin van ons semi­na­rie dat later naar De Tilten­berg is verhuisd.

Terug