Arsacal
button
button
button
button


Een afscheid van De Tiltenberg....

Spirituaal en zusters vertrekken

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 juni 2015 - 232 woorden
De zusters op de foto (1) en de bisschop overhandigt p. Wilkens een afscheidscadeau (2).
De zusters op de foto (1) en de bisschop overhandigt p. Wilkens een afscheidscadeau (2).

Op 29 juni namen we afscheid van de drie zusters van de Con­gre­ga­tie van de poor sisters of Our Lady die tien jaar lang voor het semi­na­rie in Vo­ge­len­zang hebben gewerkt. Zij keren terug naar India. We zijn de zusters Clara (overste), Alvita en Pascuelinha dank­baar voor hun inzet en toe­wij­ding gedurende deze jaren. Ook pater dr. G. Wilkens S.J. nam afscheid als vaste spi­ri­tu­aal voor de diaken­oplei­ding en het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Hij is reeds opge­volgd door pater drs. B. Beckers S.J., die tevens rector van de Krijt­berg in Am­ster­dam is.

Pater dr. G. Wilkens is prak­tisch vanaf het begin van de diaken­oplei­ding in Vo­ge­len­zang bij de vor­ming van de nieuwe per­ma­nent diakens betrokken, bijna 17 jaar. In deze jaren heeft hij veel ver­diensten gehad voor de gees­te­lij­ke vor­ming door per­soon­lijke gees­te­lij­ke lei­ding, door het lei­den van stille dagen, vor­mings­da­gen voor de diaken­kan­di­da­ten en cate­chisten en bij­een­komsten voor hun echt­ge­noten. Ook ver­zorgt pater Wilkens jaar­lijks een retraite voor reeds gewijde pries­ters en diakens. Na­tuur­lijk zijn de theo­lo­gische kennis en de li­tur­gische en pas­to­rale vor­ming van de kan­di­da­ten van groot belang, maar dit blijft slechts buiten­kant wanneer die vor­ming niet vergezeld gaat van een gees­te­lij­ke groei en een inner­lijk verlangen om zich aan de dienst aan Christus en Zijn Kerk te geven. Heel veel dank daarom aan pater Wilkens! Helemaal uit beeld zal pater Wilkens niet ver­dwij­nen. Hij blijft be­schik­baar voor inci­den­tele bijdragen.

Terug