Arsacal
button
button
button
button


Het geloof leeft... In Bourgondië

Priestervakantie in Paray-Le-Monial

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2015 - 406 woorden

Van 6 - 14 au­gus­tus vond de Pries­ter­va­kan­tie plaats, dit keer met als basis Paray Le Monial. We troffen er een levende Kerk...

Al sinds een jaar of 14 wordt door De Tilten­berg in de zomer een vakan­tie­week geor­ga­ni­seerd waar pries­ters aan kunnen deel­ne­men. Een goede kern gaat ieder jaar mee, maar er zijn ieder jaar ook wel nieuwe deel­ne­mers. Dit jaar deden elf pries­ters mee.

De locatie was dit jaar Paray Le Monial, de stad ook van de open­ba­ringen van het heilig Hart van Jezus aan Margaretha Maria Alacoque. In de zomer wor­den hier sessies geor­ga­ni­seerd door Emmanuel. Ik kreeg nog juist een staartje mee van een sessie voor duizen­den ge­zin­nen en enkele dagen later begon de sessie voor jon­ge­ren, waarvoor duizen­den naar Paray zijn geko­men. Ge­tui­ge­nissen, ont­moe­ting en uit­wis­se­ling, heilige Missen, aanbid­ding, biecht, in­for­ma­tie en heel veel muziek zijn de ingrediënten van deze dagen. Het is in­druk­wek­kend om te zien dat zoveel jon­ge­ren hun tijd geven om te groeien in geloof en er mis­schien ook wel een leuke jongen of meisje ont­moe­ten.

Voor de pries­ters waren deze dagen aller­eerst vakantie en we hebben dus ook veel vakantie-dingen gedaan, zoals het bezoeken van allerlei inte­res­sante plaatsen en mooie gebouwen.ie­der­een kon deze dagen trouwens ook naar eigen goeddunken invullen. We hebben wel lau­den en vespers samen gebe­den en na­tuur­lijk de Mis gevierd. En in een gezellige sfeer wor­den na­tuur­lijk ook allerlei al dan niet ker­ke­lijke zaken uitgewisseld.

Maar we zijn wel levend geloof tegen geko­men: tussen een bezoek aan Cluny en Tournus zijn we bij­voor­beeld in Taize langs geweest. Ook daar was het een drukte van belang: duizen­den jon­ge­ren waren ook daar voor gebed en be­zin­ning bijeen. Zondag 16 au­gus­tus zal het tien haar gele­den zijn dat de stichter, Roger Schutz, door een verwarde vrouw werd vermoord.

Een bezoek aan de Trap­pis­ten­ab­dij van Sept Fons was even­eens een verras­sing: 80 meren­deels jonge monniken kwamen binnen om vlekkeloos-mooi in het Frans de vespers te zingen. En zo gezien genoeg kan­di­da­ten die in wil­den tre­den...!

Zelf was ik ook nog in Puy en Velay, waar het een drukte was met Camino-gan­gers: Puy is een moge­lijk begin­punt voor of een etappe op de pelgrims­tocht naar Santiago de Com­pos­tel­la (en een bede­vaart­plaats voor de aartsengel Michael).

Ik heb het weer gezien: het geloof leeft in de harten van vele jonge mensen, al is het 'gees­te­lijk klimaat' in onze samen­le­ving er niet zo naar.

het geloof leeft... En niet alleen in Bourgondië.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug