Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan La Vie

woon- en werkgemeenchap in Zeewolde

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 maart 2012 - 235 woorden
Bezoek aan La Vie

Afgelopen zon­dag 11 maart, heb ik een bezoek gebracht aan de woon- en werk­ge­meen­schap " La Vie" aan het Planeten­veld in Zeewolde. Het cha­risma en de gaven van de heilige Geest die in Lourdes zijn toe­ver­trouwd aan Elizabeth Duet vormen de basis van deze ge­meen­schap die zich wil inzetten voor menswor­ding, het inner­lijk herstel van mensen.

Het pand is door leden van de ge­meen­schap zelf prach­tig inge­deeld en vorm gegeven met een mooie kapel die rust en be­zin­ning uit­straalt. Het is op deze plaats dat mensen die in gees­te­lij­ke nood verkeren een weg van "gene­zing en menswor­ding" wordt gebo­den De ge­meen­schap bestaat uit gehuwde en ongehuwde leden die streven naar een leven zoals de Rooms katho­lie­ke kerk dat van haar gelo­vi­gen verwacht. De leden verbin­den de hulp­ver­le­ning met een leven van gebed, waarin het rozenkans­ge­bed, de god­de­lijke barm­har­tig­heid, de aanbid­ding van het heilig Sacra­ment en de vere­ring van Maria een bij­zon­dere plaats innemen.

De ge­meen­schap hoopt bin­nen­kort te wor­den goedge­keurd als private vereni­ging van gelo­vi­gen. Op de foto is het moment te zien waarop ik de concept-statuten aan mw. Elizabeth Duet overhan­dig.

Ik heb in de kapel met leden van de ge­meen­schap, mensen die hulp ont­van­gen en gasten de heilige Eucha­ris­tie gevierd, de rozenkans gebe­den en stille aanbid­ding van het heilige Sacra­ment gehou­den. Bij zo'n gelegen­heid ervaar je zelf tij­dens het gebed hoe sterk ieder van de aanwe­zigen bij het gebed en de heilige Mis betrokken is.

Terug