Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Nico van der Peet 25 jaar priester

Herder van Amsterdam Noord

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 september 2015 - 234 woorden
Pastoor Nico van der Peet 25 jaar priester

Op zon­dag 13 sep­tem­ber vierde pastoor Nico van der Peet dat hij vijfen­twin­tig jaar eer­der tot pries­ter was gewijd. De Eucha­ris­tie­vie­ring kon ik niet meemaken, ik hoorde wel dat die heel mooi was geweest en de kerk was zeker vol, maar dat is die te­gen­woor­dig altijd wel in Am­ster­dam Noord...

Pastoor Van der Peet heeft de moei­lijke klus moeten klaren om de pa­ro­chies van Am­ster­dam Noord samen te brengen, kerken te sluiten en... een kerk prach­tig te renoveren, zelfs zo dat ie­der­een die binnen komt het als een nieuwe kerk ervaart. Mis­schien is dat één van de redenen dat alle pa­ro­chi­anen van Am­ster­dam Noord zich er thuis voelen en het kerk­be­zoek niet is vermin­derd, eer­der is toe­ge­no­men. Het proces van slui­ting en afscheid en het maken van een nieuw begin is goed begeleid door de pastoor en na­tuur­lijk de diaken en alle vrij­wil­li­gers die met hem samen­wer­ken. Het was tij­dens de receptie - de grote zaal zat stijf-vol - dan ook goed te merken dat de pa­ro­chi­anen de inzet van de pastoor zeer waar­deer­den. Die werd door vice-voor­zit­ter Erik Bras getypeerd als bijbels-pas­to­raal, ijverig en nabij, met een stijl van lei­ding geven die niet benauwd is om een beslis­sing te nemen, maar wel ie­der­een daarbij betrekt.

Pastoor Van der Peet is ook lid van de pries­ter­raad van het bisdom , voor­zit­ter van de archief­com­mis­sie en jaren voor­zit­ter van de Provinciale Raad van Kerken.

Proficiat!

Terug