Arsacal
button
button
button
button


Week van het Katholiek Onderwijs 2015 – Kiezen voor elkaar

9-13 november

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 17 september 2015 - 267 woorden
Week van het Katholiek Onderwijs 2015 – Kiezen voor elkaar

Van 9 t/m 13 no­vem­ber 2015 heeft voor de tweede keer de Week van het katho­liek onder­wijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als soli­da­ri­teit voor de vorm­ge­ving van goed onder­wijs?

Het les­ma­te­riaal voor deze week wordt bin­nen­kort naar de scholen gestuurd.

In week 38 ont­van­gen alle (mede-)katho­lie­ke scholen in het primair en voort­ge­zet onder­wijs lessug­ges­ties rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat soli­da­ri­teit is. Zijn naam­dag wordt op 11 no­vem­ber gevierd.

Dit jaar verwacht de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad op basis van een enquête dat heel wat scholen actief zullen meedoen. Deze scholen zullen zoveel moge­lijk in beeld wor­den gebracht in een digitale estafette. Op een viertal scholen zullen ook regionale bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd wor­den rond het thema.

De Week van het Katho­liek Onder­wijs beoogt de bezieling, het eige­naar­schap en het zelfbewust­zijn van mensen in het katho­liek onder­wijs te onder­steunen, sti­mu­leren en bevor­de­ren.

Doet u mee? Laat het ons weten. Neem contact op met Nico Dullemans (06-53817241) of Gerrit-Jan Meulenbeld (06-27057295) of mail naar info@nksr.nl

We zijn ook erg benieuwd wat ‘kiezen voor elkaar’ voor uw school betekent. Maak een kort verhaal of filmpje en wordt deel van de digitale estafette in de Week van het katho­liek onder­wijs.

De leden van de NKSR zijn:

  • AOb/Sint Bonaventura;
  • Verus, vereni­ging voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs;
  • KVSC, School­lei­ders Chris­te­lijk Onder­wijs;
  • CNV Onder­wijs;
  • Thomas van Aquino, katho­lie­ke groepe­ring van de Ko­nin­klij­ke Vereni­ging voor Licha­me­lijke Opvoe­ding;
  • VKLO, Vereni­ging Katho­lie­ke Leraren­oplei­ding;
  • NKO, Neder­landse ouder­ver­eni­ging Katho­liek Onder­wijs;
  • VDLG, Vereni­ging van Docenten Levens­be­schou­wing en Gods­dienst;
  • Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Terug