Arsacal
button
button
button
button


Bisdomcurie op stap naar Gent....

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 september 2015 - 263 woorden
In het bisschopshuis van Gent met mgr. Van Looy (1) en: in de bus (2)
In het bisschopshuis van Gent met mgr. Van Looy (1) en: in de bus (2)

Vrij­dag 25 sep­tem­ber ver­trok de bus van de Nieuwe Gracht, gevuld met bisdom­mede­werkers op weg naar Gent, de bis­schops­stad waar­mee het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam al sinds jaar en dag een bij­zon­dere band heeft, die zich uit door een bezoek van het Haar­lemse kapit­tel aan Gent of het Gentse kapit­tel in Haar­lem, een uit­wisseling die eens in de twee jaar plaats vindt.

Dit jaar zou die uit­wis­se­ling er niet zijn, die is pas volgend jaar weer aan de beurt. Maar dit jaar ging heel de bisdom­curie naar Gent om in de stad van Sint Bavo, die ook de patroon van de Haar­lemse ka­the­draal is, twee mooie en gezellige dagen door te brengen.

Floor Twisk en Nicole Roeterdink had­den een goed pro­gram­ma samen­ge­steld dat naast een goede dosis vrije tijd ook een rond­lei­ding door de ka­the­draal en het bis­schops­huis omvatte met een ont­vangst door de bis­schop, mgr. Luc van Looy (foto 1) en vica­ris Ludo Collin. Zater­dag­ochtend werd de heilige Mis in de Sint Niklaas­kerk gevierd en was er een rond­vaart. Ook de maaltij­den die tesamen wer­den genoten in goede restau­rants waren fees­te­lij­ke gelegen­heden van ont­moe­ting en gesprek. Ja, je ontmoet elkaar anders wanneer dat kan tij­dens ontspannen dagen als deze waar veel gelegen­heid is voor in­for­meel contact. De bis­schop maakte een groot deel van deze dagen mee en bedankte zijn mede­werkers voor hun inzet. Alles werd beguns­tigd door uit­zon­der­lijk mooi weer. We kijken dank­baar terug!

Terug