Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting bisschoppen met de VVD

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 september 2015 - 225 woorden
Voorafgaand aan de ontmoeting wordt een groepsfoto gemaakt
Voorafgaand aan de ontmoeting wordt een groepsfoto gemaakt

Op maan­dag 28 sep­tem­ber heb ik deel­ge­no­men aan een ont­moe­ting van bis­schop­pen met ver­te­gen­woor­digers van de VVD, waar­on­der de fractievoor­zit­ter drs. Halbe Zijlstra en de kamerle­den Foort van Oosten en Jeroen van Wijn­gaar­den. Zes bis­schop­pen namen deel alsmede de jurist "ad extra" en de perschef.

Tijdens de ont­moe­ting kwamen allerlei thema's aan de orde die de katho­lie­ke kerk en haar taken in de samen­le­ving bij­zon­der raken. Zelf heb ik als referent voor het onder­wijs on­der­wer­pen ter tafel gebracht die het katho­liek onder­wijs en de visie van de kerk op onder­wijs raken, zoals de vrij­heid van onder­wijs, sub­si­dia­ri­teit, het respect voor de onvervreemd­ba­re taak van de ouders (o.a. thuis­on­der­wijs) en de bete­ke­nis van iden­ti­teit en grond­slag die geen toefje slagroom op de onder­wijstaart zijn, dat je weg kan halen of toe kunt voegen.

Vanzelf­spre­kend kwam ook de pro­ble­ma­tiek van vluch­te­lingen en asiel­zoe­kers uit­ge­breid aan de orde. Daarbij werd aan­dacht gevraagd voor de moei­lijke positie waarin chris­te­lijke vluch­te­lingen verkeren.

Het gesprek verliep, zoals ik het heb ervaren, met weder­zijds respect.

Aan de ont­moe­ting namen ook twee (beleids)mede­wer­kers deel. mw. Palland en de hr. Spek. Van de zijde van de bis­schop­pen waren mgr. Jozef Punt, mgr. Gerard de Korte, mgr. Hans van den Hende, mgr. Ted Hoogen­boom en mgr. Everard de Jong deel. Naast de bis­schop­pen waren Mw. Daniëlle Woesten­berg en mw. Anna Kruse aanwe­zig.

Terug