Arsacal
button
button
button
button


Victor Scheffers: 30 jaar inzet voor vrede en rechtvaardigheid

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 september 2015 - 227 woorden
tijdens de receptie
tijdens de receptie

Woens­dag­mid­dag 30 sep­tem­ber nam Victor Scheffers tij­dens een drukke en fees­te­lij­ke bij­een­komst in het Nutshuis in Den Haag afscheid als directeur van Justice and Peace en se­cre­ta­ris van de Com­mis­sie Justitita et Pax. Meer dan der­tig jaar heeft hij zich ingezet voor mensen­rechten en sociale ge­rech­tig­heid in eigen land en we­reld­wijd.

Een volle zaal luisterde naar enkele toe­spra­ken, waar­van ik zelf het dank­woord van Victor Scheffers nog net kon meemaken. Daarna was er een receptie en velen kwamen hem de hand schud­den ten afscheid, maar - zoals Victor Scheffers zelf zei - ze zullen hem zeker nog tegen­ko­men want de inzet voor vrede en ge­rech­tig­heid is geen baan alleen maar een passie. Ver­schil­lende (emeritus)bis­schop­pen waren aanwe­zig om de heer Scheffers te danken voor zijn inzet.

De heer Scheffers is bij­zon­der betrokken bij ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam door zijn bestuurs­lid­maat­schap van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk dat op De Tilten­berg geves­tigd is. Ook zal hij zich samen met dr. Erik Sengers inzetten voor een bij­een­komst met ver­te­gen­woor­digers van katho­lie­ke organi­sa­ties die zich met de vluch­te­lingen- en migratie­pro­ble­ma­tiek bezig hou­den. Deze bij­een­komst die op 11 no­vem­ber onder auspiciën van Cura Migratorum wordt gehou­den in het huis van Sant’ Egidio in Am­ster­dam (Mozes en Aäron) is bedoeld om knel­pun­ten en vragen te delen, te zien wat de kerk kan doen en wat er nodig is.

Terug