Arsacal
button
button
button
button


Het huis von Habsburg en Stille Omgang

historische banden aangehaald

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 maart 2012 - 397 woorden
Het huis von Habsburg en Stille Omgang

Donder­dag 15 maart bracht aarts­her­tog Karl von Habs­burg een bezoek aan de plaatsen die in ver­band staan met het mirakel van Am­ster­dam. Het was een goede voor­be­rei­ding op de Stille Omgang die in de nacht van 17-18 maart gehou­den is.

Na een ont­vangst in het Begijnhof en een aanbid­dingslof in de kapel, wandelde afgeloen don­der­dag het gezel­schap van onder meer mgr. J. Punt, vica­rissen en bestuur van het Gezel­schap van de Stille Omgang samen met de hoge gast langs de "heilige Stede" - waar nu helaas  een spookhuis is geves­tigd! -, de oude kerk, Onse Lieve Heer op Solder en de St Nicolaas­kerk. De oude kerk was de paro­chie­kerk waar het Sacra­ment van Mirakel werd bewaard na dat die heilige hostie was uitgespuwd door de zieke en gaaf in het vuur van de haard was blijven zweven.

De schuil­kerk Onse Lieve Heer op Solder en de hui­dige St. Nicolaas­kerk zijn als paro­chie­kerk de erfop­vol­gers van die nu pro­tes­tantse oude kerk. De heilige Stede was de gothische kerk die ter ere van het mirakel was gebouwd en helaas na in pro­tes­tantse han­den te zijn over­ge­gaan, aan het begin van de 20e eeuw is afgebroken.

Aan de lunch wer­den door bis­schop J. Punt de oude ban­den gememoreerd die het mirakel van Am­ster­dam met het Habs­burgse huis verbin­den: keizer Maxi­mi­liaan schonk Am­ster­dam het recht de keizers­kroon in het wapen te dragen - de kroon die nu onder andere nog op de Wester­kerk te zien is - en uit dank­baar­heid voor een gene­zing schonk hij zo'n 500 jaar gele­den kost­ba­re geschenken aan de heilige Stede.Op de foto een beeld van het dank­woord van de aarts­her­tog tij­dens de lunch.

De stille omgang zelf verliep bij guns­tige weers­om­stan­dig­heden voorspoe­dig, hoewel het op de omgang zo druk was met deel­ne­mers dat de groepen soms wel even moesten wachten voor zij hun stille omgang kon­den ver­volgen.

In de St. Nicolaas­kerk was een drukbe­zocht jon­ge­ren­pro­gramma met als thema "Durf". Mr. Anima Christi sprak over de moed van chris­te­nen in allerlei lan­den om in moei­lijke omstan­dig­he­den voor hun geloof uit te komen en legde de vraag voor aan haar gehoor: Wat zou jij doen? Een improvi­sa­tietheater beelde daarna treffend uit voor wat voor keuzes gelo­vi­ge jon­ge­ren komen te staan.

Na in de pauze nog even op de foto te zijn gegaan, moest ik de St. Nicolaas­kerk verlaten om de H. Mis te doen voor de Westfriese bede­vaart.

Terug