Arsacal
button
button
button
button


Kapittel bijeen op Bavo-feest

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2015 - 174 woorden
Kapittel bijeen op Bavo-feest

Op de eerste zon­dag in ok­to­ber wordt in de Haar­lemse ka­the­draal het Sint Bavo-feest gevierd, de heilige aan wie deze kerk is toegewijd. De hoogmis werd door de bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt, gece­le­breerd, in de loop van de mid­dag kwam het kapit­tel samen om de vespers te bid­den, de res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den en het nieuwe museum van de ka­the­drale basiliek te bezich­tigen en samen de maal­tijd te nut­tigen.

Hoewel enkele kanun­niken ontbraken, leek het toch een goed moment om na afloop van de gezongen vespers een groeps­foto te maken voor het sacra­mentsaltaar.

De leden van het kapit­tel waren onder de indruk van het ka­the­draal museum, dat steeds meer bezoekers trekt, en van de res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den die tot nu toe zijn uitge­voerd. Vlak voor Kerst­mis zal de afschei­ding die de kerk nu in tweeën deelt, wor­den weg­ge­haald en wordt de hele ka­the­draal weer als een­heid zicht­baar. Daarna zullen nog wel enkele werk­zaam­he­den moeten wor­den afgerond. Ook hopen we dat de gel­den voor het laatste deel van de res­tau­ra­tie, dat de beide torens betreft, be­schik­baar komen.

Terug