Arsacal
button
button
button
button


Week van het katholiek onderwijs: ‘Christen zijn is een keuze’

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 22 oktober 2015 - 859 woorden
Week van het katholiek onderwijs: ‘Christen zijn is een keuze’

Het is een soort mini College Tour op de vroege vrij­dag­och­tend van 9 ok­to­ber. Bis­schop Jan Liesen van Breda beant­woordt de vragen van 5 VWO-leer­lin­gen van het Cambreur College in Dongen onder lei­ding van hun docent levens­be­schou­wing Peter Kuipers. De twee ont­moe­tingen vin­den plaats als onder­deel van een lessenreeks over het thema ‘Seculari­sa­tie en Geloof’ en in het kader van de Week van het katho­liek onder­wijs (meer info: www.nksr.nl).

Klassieke talen of theo­lo­gie

De meeste leer­lin­gen kennen Liesen niet, dus hij stelt zich eerst voor. Daarin zoekt hij de verbin­ding met de leef­we­reld van de leer­lin­gen. Dat probeert hij steeds gedurende deze ont­moe­ting. Hij ervaart zijn komst naar het Cambreur als een thuis­wed­strijd. Hij is geboren in Oosterhout (1960), maar kwam en komt veel­vul­dig bij familie in Dongen, vlak om de hoek bij deze school. Liesen ver­telt dat hij ook VWO heeft gedaan, maar dan in Oosterhout. Hij was geïn­te­res­seerd om wis- en natuurkunde of klassieke talen te gaan stu­de­ren. Al inge­schre­ven voor klassieke talen koos hij ervoor om theo­lo­gie aan het semi­na­rie Rolduc te gaan stu­de­ren. ‘Ik was sterk geïnspireerd door de reli­gi­euzen van de drie kloosters in Oosterhout die in onze pa­ro­chie meehielpen: hoe ze spraken, maar ook handel­den naar wat ze zei­den.’ Na zijn studie theo­lo­gie in Neder­land en bijbel in Rome pro­mo­veert hij en gaat hij les­ge­ven. Liesen ver­telt dat hij de functie van bis­schop nooit zelf gekozen zou hebben, ‘ik was tevre­den met het leven dat ik leidde, maar de keuze voor het pries­ter­schap betekent dat je doet wat er van je gevraagd wordt. Het is een totale keuze. Je groeit en wil trouw zijn aan die keuze.’

Inhoud van het werk

Kuipers geeft een leer­ling het woord om zijn vraag te stellen. Deze is benieuwd wat een bis­schop eigen­lijk doet. Liesen ver­telt over hoe zijn week er ongeveer uitziet, dat hij veel post krijgt, maar ook dat veel tijd gaat zitten in het bezoeken van de veer­tig pa­ro­chies van het bisdom dat in een reorgani­sa­tie zit. Daardoor zijn er veel vragen. Hij heeft lan­de­lijk ook zijn eigen beleids­ter­reinen: li­tur­gie en bijbel. ‘Krijgt u een sala­ris? En van wie?’, vraagt een leer­ling. De bis­schop ant­woordt dat ie­der­een in het bisdom het­zelfde verdient en wijst erop dat je dit werk niet voor het geld moet doen.

All in

Wanneer Liesen de vraag krijgt wat hij vindt van de toe­ne­mende seculari­sa­tie, van een wereld waarin geloof niet meer van­zelf­spre­kend is, ant­woordt hij dat hij dat ener­zijds jammer vindt, ‘maar tege­lijk is er een kans. Vroe­ger deed ie­der­een mee, het hoorde erbij, maar de vraag is in hoeverre christen zijn een bewuste keuze was. Dat is nu veel vaker het geval. Het is mooi als je belijdt dat je christen bent, maar het is niets waard als je er niets mee doet in je dage­lijkse leven.’ Hij vraagt wie de term ‘all-in’ kent. Ja, die kennen de leer­lin­gen uit het pokerspel. En weer spreekt Liesen over een totale keuze, ‘je moet er helemaal voor gaan. Dat deed Jezus en dat is waar paus Fran­cis­cus ook op wijst. Dat je zelf een verant­woor­de­lijk­heid hebt.’ Liesen vraagt in dat ver­band of de leer­lin­gen zich rea­li­se­ren, wanneer ze bij­voor­beeld een mobieltje kopen, dat wij in het Westen 80% van de beschik­ba­re grond­stof­fen in de wereld gebruiken terwijl we maar 20% van de wereldbe­vol­king uitmaken. ‘Willen we dat? Denk na bij hoe je leeft en wat je doet.’

Bui­ten­land

Liesen, die zelf lang in ver­schil­lende bui­ten­lan­den heeft gewoond, spoort de leer­lin­gen, waar­van een deel twee­ta­lig onder­wijs volgt, aan om ook een periode in het buitenand te gaan stu­de­ren of werken. ‘Het verruimt je blik op de wereld enorm’. Op zijn vraag of leer­lin­gen ook zou­den kiezen voor een leven buiten het Westen, zeggen ze te kiezen voor het Westen.

Op de vraag van een leer­ling of kerk en per­soon­lijke geloofs­be­le­ving bij elkaar horen omdat mensen steeds vaker wel in iets geloven, maar niet binnen de kerk ant­woordt Liesen dat bei­den niet los van elkaar verkrijg­baar zijn. ‘Ze horen bij elkaar zeg ik, omdat kerk en bijbel rich­ting geven, een kader, anders kom je nergens. Per­soon­lijk geloof alleen verplicht je tot niets.’

Klassiekers

De twee lessen vliegen om. Een dis­cus­sie over onder andere de stellingen ‘Als God bestaat zou er niet zoveel ellende in het leven en de wereld zijn’ en ‘zon­der gods­dienst zou er veel min­der oorlog en geweld zijn’ blijft liggen. De stellingen zijn klassiekers, maar hou­den de leer­lin­gen blijk­baar bezig. Na afloop laten de leer­lin­gen blijken dat ze het per­soon­lijke verhaal van bis­schop Jan Liesen en zijn open­har­tig­heid kunnen waar­de­ren. Zelf had Liesen op meer interactie gehoopt, maar de leer­lin­gen bleven wat terug­hou­dend. Toch heeft hij de smaak te pakken gekregen. Als blijk van waar­de­ring schenkt hij de leer­lin­gen het boek ‘Katho­li­cisme voor dummies’. ‘Niet omdat ik jullie dummies vind, maar omdat in het boek precies de vragen die jullie had­den, terug­ko­men,’ zegt Liesen.

Week van het katho­liek onder­wijs - Kiezen voor elkaar - 9 t/m 13 no­vem­ber www.nksr.nl

Terug