Arsacal
button
button
button
button


Werken aan elan, communicatie en samenwerking in de parochies

Diocesane Pastorale Raad bijeen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 22 oktober 2015 - 152 woorden
De DPR bijeen
De DPR bijeen

Woens­dag­avond 21 ok­to­ber was de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bijeen. Tijdens de ver­ga­de­ring werd ver­der nage­dacht en ge­spro­ken over enkele ini­tia­tie­ven die bedoeld zijn om de pa­ro­chies te onder­steunen en hen te helpen om te groeien in on­der­lin­ge samen­wer­king, in missio­nair en spi­ri­tu­eel élan en in on­der­lin­ge com­mu­ni­ca­tie, waarbij bij­zon­der wordt gedacht aan het in contact brengen met elkaar van de vrij­wil­li­gers van de ver­schil­lende pa­ro­chies om 'best practices' uit te wisselen.

Niet overal hoeft het wiel opnieuw te wor­den uitgevon­den en de ideeën van de ene pa­ro­chie kunnen sti­mu­lerend zijn voor een andere pa­ro­chie. Daarom wil de DPR de (vrij­wil­li­gers van de) pa­ro­chies meer met elkaar laten com­mu­ni­ce­ren.

Tijdens deze ver­ga­de­ring is de Raad ver­der gegaan met het bespreken van twee papers en een in­ter­ac­tie­ve web­si­te. In de volgende ver­ga­de­ring van de DPR zal dit proces wor­den voort­ge­zet en hopen­lijk al tot concrete re­sul­taten kunnen lei­den.

Terug