Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppensynode afgesloten

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 oktober 2015 - 324 woorden
Bisschoppensynode afgesloten

De bis­schop­pen­synode is af­ge­slo­ten en er is in zeer korte tijd een eind­ver­slag gereed geko­men dat in al zijn onder­delen op twee­derde meer­der­heid van de stemmen van de synode­va­ders kon rekenen. Het do­cu­ment wordt aan­ge­bo­den aan de paus en - anders dan eer­der was gezegd - bestaat nu het vermoe­den dat er wellicht toch een pau­se­lijke aposto­lische exhor­tatie over huwe­lijk en gezin zal komen.

De synode heeft bijzon­dere aan­dacht besteed aan de ge­zin­nen die in moei­lijk­heden verkeren of uiteen gevallen zijn, aan mensen die in niet-huwe­lijkse relaties leven. Ook zij zijn kin­de­ren van God en kin­de­ren van de kerk. De synode heeft verschil­lende sug­ges­ties gedaan om hen meer bij het leven van de kerk te betrekken.

In de media en de dis­cus­sies buiten de synode kwam veel nadruk te liggen op ge­schei­denen die her­trouwd zijn en voor­waar­den waar­onder zij eventueel de heilige communie zou­den kunnen ont­van­gen. De paus had tevoren al vaker gezegd dat dit niet het be­lang­rijk­ste is en zeker niet de panacee voor alle problemen. Er ligt in zoverre wel een probleem dat zeker in onze westerse maat­schappij ie­der­een ter communie gaat, ook zon­der de nodige voor­be­rei­ding: zon­der geloof in de Eucha­ris­tie, zon­der berouw over de zon­den, zon­der biecht, zon­der verlangen om Christus te volgen en als oprecht christen te leven. Communi­ceren is een sociale gebeur­te­nis gewor­den en dat is eigen­lijk heel erg omdat het wezen­lijke waar het om gaat in de kerk: de verlos­sing, het geloof en de navol­ging van Jezus Christus uit beeld geraken. En dan lijken alleen diegene niet te mogen com­mu­ni­ce­ren die je aan kunt wijzen, terwijl er zoveel anderen zijn... Maar is dan niet het eigen­lijke probleem dat er een nieuw bewust­zijn moet komen van wat het wil zeggen een leer­ling van Jezus te zijn?

Terug