Arsacal
button
button
button
button


Migrantengemeenschappen bijeen op het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2015 - 246 woorden
Vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen bijeen
Vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen bijeen

Woens­dag­mid­dag 28 ok­to­ber kwamen in het Haar­lemse bis­schops­huis de mi­gran­ten­gemeen­schappen bijeen voor een ont­moe­ting, uitwis­seling en bespre­king van actuele thema's. Na­tuur­lijk spraken zij over de vluchte­lingen­crisis en de wijze waarop hun gemeen­schappen ermee te maken hebben.

Maar ook het ko­men­de heilig jaar van Barm­har­tig­heid kwam aan de orde en plannen voor een gemeen­schappe­lijke bede­vaarts­dag voor de mi­gran­ten­gemeen­schappen in het kader van dat jaar. Pater Gerard Wijers sss gaf een presen­tatie over de stille omgang en de moge­lijk­heden voor de gemeen­schappen om daaraan deel te nemen.

De mi­gran­ten­gemeen­schappen zijn vooral in Am­ster­dam aanwe­zig en velen van hen waren op de bij­een­komst ver­te­gen­woor­digd. Vanuit het bisdom wordt de coördinatie vezorgd door drs. Jeroen Hoekstra en drs. Dea Broersen.

Grote pa­ro­chies zijn die voor de Span­jaar­den en de Polen en na­tuur­lijk de Engels­talige pa­ro­chie. Ook de Filippijnse gemeen­schappen zijn om­vang­rijk. Zij behoren tot de drukst­bezochte pa­ro­chies in het bisdom. Daar­naast zijn er nog Engels­ta­lige nationale gemeen­schappen zoals de Ghanese en de Oegandese ge­meen­schap. De Viet­na­me­se pa­ro­chie is in het aarts­bisdom Utrecht geves­tigd maar viert ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op ver­schil­lende plaatsen de H. Mis. Ook de Koreaanse, de Indonesische, de Franse en de Portugese pa­ro­chie waren vertegen­woor­digd.

Terug