Arsacal
button
button
button
button


Boeken

Vele boeken van de hand van mgr. Hendriks zijn ver­sche­nen. Hier­on­der volgt een pre­sen­ta­tie van eigen boeken die nu nog te koop zijn.

Maria

Inlei­ding tot de Katho­lie­ke leer over de moe­der van de Ver­los­ser

Dr. L.J.M. Hendriks

Maria, de nederige dienst­maagd uit Nazaret, is door Gods uit­ver­kie­zing en haar ‘fiat’ de moe­der van de Ver­los­ser gewor­den en daar­mee de moe­der van de Kerk. Op het kruis heeft Jezus dat moe­der­schap van de Kerk beves­tigd, toen Hij de geliefde leer­ling aan haar toe­ver­trouwde: ‘Zie daar, uw zoon’, en de leer­ling vroeg haar met liefde en respect te omringen: ‘Zie daar, uw moe­der’ (Jo. 19, 26). Sindsdien wordt Maria met een bij­zon­dere vere­ring door de Kerk begroet en zijn de woor­den van Maria’s lofzang steeds weer wáár gebleken: ‘Alle geslachten zullen mij zalig prijzen’ (Lc. 1, 48).

De hui­dige tijd wordt ge­ken­merkt door een grote aan­dacht voor Maria, zodat men wel van het ‘Mariale tijdperk’ spreekt. Regel­ma­tig wordt mel­ding gemaakt van ver­schij­ningen, bood­schappen en visioenen. Bede­vaart­plaatsen - waar­van ver­schil­lende door de Kerk zijn erkend en een plaats hebben gekregen in haar li­tur­gie - trekken vele gelo­vi­gen.

In dit klimaat moet eens te meer waarde wor­den gehecht aan de studie van de leer over Maria, aan een even­wich­tige en min of meer ‘complete’ Mario­lo­gie, die uitgaat van de heilige Schrift, het dogma, de leer van het Tweede Vati­caans concilie, de kerk­va­ders en de mening van de theologen, vooral de heiligen en kerk­le­ra­ren onder hen.

Dit boek wil daarom een derge­lijke inlei­ding geven tot het theo­lo­gisch denken over de moe­der Gods Maria. En daar­mee allen onder­steunen die op welke wijze dan ook ge­roe­pen zijn om andere gelo­vi­gen de weg te wijzen ‘naar Jezus door Maria’.

Ker­ke­lijke do­cu­menten

Dr. L.J.M. Hendriks

Vaticanum II en ver­der

Dr. L.J.M. Hendriks

De leer van het Concilie en de ont­wik­ke­ling in de tijd erna.

Ker­ke­lijk recht

Dr. L.J.M. Hendriks

Dit hand­boek bespreekt de bepa­lin­gen van het canoniek recht die voor de pas­to­rale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katho­lie­ke pa­ro­chies werk­zaam zijn of op een andere manier met ker­ke­lijk recht te maken hebben een over­zicht van de voor­naam­ste rege­lingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdruk­king zijn van het geloof van de Kerk. Zo geeft deze uitgave in het eerste deel ant­woord op vragen als: hoe is de bestuursverant­woor­de­lijk­heid in pa­ro­chies gere­geld? Welke taken heeft een kerk- of pa­ro­chie­bestuur en hoe krijgt de relatie tot het bisdom vorm? Op welke aspecten moet men letten bij ophef­fing of fusies van pa­ro­chies en bij het bouwen of sluiten van kerken? De organis­ta­tie van het bisdom wordt even­eens in grote lijnen behandeld evenals de ker­ke­lijke beroeps­pro­ce­du­res en de pro­ce­dure bij seksueel mis­bruik. In een tweede deel van dit hand­boek wor­den de voor­naam­ste bepa­lin­gen met betrek­king tot de ker­ke­lijke vie­rin­gen behandeld: doopsel, vormsel, de eucha­ris­tie­vie­ring, biecht, zie­ken­zal­ving, huwe­lijk, uit­vaar­ten, woord- en communie­vie­ringen, ze­ge­ningen en andere vie­rin­gen komen aan de orde. Bij­zon­dere aan­dacht wordt besteed aan de ker­ke­lijke aspecten van de voor­be­rei­ding van een huwe­lijk en de redenen waarom een ker­ke­lijk huwlijk nie­tig kan zijn. Een trefwoor­den­re­gis­ter helpt om snel het juiste ant­woord op juri­dische ker­ke­lijke vragen te stellen.

Volk van God

Dr. L.J.M. Hendriks

Paus, bis­schop, kar­di­na­len, bis­schop­pen­col­lege, synodes, kapit­tels, pastoors, kerk­besturen, reli­gi­euze in­sti­tu­ten, vereni­gingen enz. enz.: welke plaats en taak hebben deze en vele andere ambts­dra­gers en in­stel­lingen van de katho­lie­ke kerk? Hoe wordt de paus gekozen, hoe een Bis­schop benoemd? Welke moge­lijk­he­den zijn er voor leken in het apos­to­laat en pas­to­raat van de kerk? Welke rechten en ver­plich­tingen hebben clerici en leken? Hoe zit het bestuurs­ap­pa­raat van de kerk in elkaar? Dit boek geeft daar een ant­woord op aan de hand van het tweede boek van het ker­ke­lijk wet­boek, de codex.

Huwe­lijks­recht (in herdruk)

Dr. L.J.M. Hendriks

Voor allen die in het pas­to­raal werk­zaam zijn en voor hen die met het ker­ke­lijk huwe­lijks­recht te maken hebben of er in zijn geïn­te­res­seerd.

Het huwe­lijks­pro­ces

Dr. L.J.M. Hendriks

Het celi­baat

Dr. L.J.M. Hendriks

‘Het ware fun­dament van het celi­baat kan alleen besloten liggen in de uitdruk­king: Dominus pars - Gij zijt mijn land, mijn erf­deel. Het kan alleen maar theocentrisch zijn. Het mag niet betekenen dat men verstoken blijft van de liefde, maar moet betekenen dat men zich laat mee­ne­men door de harts­tocht van God, en dat men ver­vol­gens, dankzij een inni­gere band met Hem, leert om ook de mensen te dienen’. (Paus Bene­dic­tus XVI, 22 de­cem­ber 2006). Afzien van huwe­lijk en gezin, betekent dat ik God ervaar als een wer­ke­lijk­heid en Hem daarom kan brengen naar de mensen. In deze geest behandelt het boek ach­ter­een­vol­gens: De ker­ke­lijke do­cu­menten over de celi­baat- ver­plich­ting. De bete­ke­nis van het celi­baat volgens die do­cu­menten (verbond met Christus, met de Kerk, escha­to­lo­gische bete­ke­nis en men­se­lijke waarde). De ge­schie­de­nis van de celi­baatsver­plich­ting. De bele­ving van het pries­ter­lijk celi­baat (zelfgave, dank­baar­heid, lief­heb­ben, levens­stijl, gees­te­lijk leven en broe­der­lijke ge­meen­schap).

Voor een missio­naire kerk

Dr. L.J.M. Hendriks

Laat je verzoenen

Dr. L.J.M. Hendriks

Je moet ver­ge­ven en je verzoenen. Maar dat klinkt wel erg ge­mak­ke­lijk. Zo een­vou­dig ligt dat niet. En het is ge­mak­ke­lijk gezegd dan gedaan. Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, met je lot, met je naaste en met God.

Hand­boek katho­lie­ke medische ethiek

Verant­woorde ge­zond­heids­zorg vanuit katho­liek per­spec­tief

Door: Mgr. Dr. W.J. Eijk, Dr. L.J.M. Hendriks en Dr. J.A. Raymakers (red)

Moderne medische technieken en be­han­de­lings­moge­lijk­heden zijn voort­du­rend in ont­wik­ke­ling en lijken vandaag de dag hun grenzen nog lang niet te hebben bereikt. Wat zijn daar­van de morele con­se­quenties en waar liggen de beper­kingen, vragen vele werkers in de ge­zond­heids­zorg, beoefe­naars van biome­dische weten­schappen, gees­te­lijk ver­zor­gers en ook pa­tiën­ten zich af? 

Vanuit hun expertise op medisch en ethisch gebied, en vanuit de praktijk van de medische zorg, reiken de auteurs van het Hand­boek Katho­lie­ke Medische Ethiek bij deze vragen de helpende hand. Met oog voor de nieuwste ont­wik­ke­lingen komen vele actuele kwesties ter sprake, die over­zich­te­lijk zijn inge­deeld naar de levensfasen waarin men te maken krijgt met medisch-ethische vragen en dilemma’s. In het licht van de leer van de Katho­lie­ke Kerk wor­den telkens beargu­men­teerde ant­woor­den gegeven, die even­eens inspelen op de grote behoefte bij katho­lie­ke werkers in de ge­zond­heids­zorg aan in­spi­ra­tie­bronnen voor hun zorg­vi­sie en eigen spiri­tua­li­teit.