Arsacal
button
button
button


Curriculum vitae

1954 geboren te Leidschendam op 17 november
1967-1973 gymnasium α, Diocesaan College Leeuwenhorst te Noordwijkerhout
1973-1974 Propedeuse Katholieke Theologische Hoge­school te Amsterdam
1974-1979 Groot-seminarie Rolduc te Kerkrade
1979 diaken­wijding (24 maart) en priester­wijding (29 september 1979)
1979-1981 Kapelaan te ’s Gravenhage (H. Familie)
1981-1986 Studie aan de Pauselijke Gregoriaanse Uni­ver­si­teit (Pontificia Università Gregoriana [PUG], Licentiaat in het canoniek recht (PUG, 1983); Diploma in jurisprudentie (PUG, 1984); Promotie tot doctor in het canoniek recht (summa cum laude, PUG 1986); Diploma van de ‘Hogere school voor latijnse letteren’ (‘schola superior litterarum latinarum’, summa cum laude, PUG 1983)
1983-2008 Docent aan het Groot­semi­narie Rolduc voor Tweede Vaticaans Concilie en Canoniek recht
1987-1997 Pastoor te Haastrecht (Sint Barnabas, bisdom Rotterdam)
1987-2002 Docent Vaticanum II en kerkelijke documenten te ’s Her­to­gen­bosch (Sint-Jans­cen­trum)
1990-1993 Visiting professor MEDO-instituut (Mater Ecclesiae Domesticae)
1991-heden Theologisch adviseur en lid van de Broeder­schap van de Heilige Liduina van Schiedam
1994-1998 Rechter aan de kerkelijke rechtbank van Roermond
1996-2012 Voorzitter van het diocesaan bureau voor geschillen van het bisdom Rotterdam (herbenoemingen 2001, 2006, 2011)
1997-2011 rector Wil­li­brordhuis, groot­semi­narie van het RK Bisdom van Haarlem-Amsterdam (sinds 2005: Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord, De Tiltenberg)
1998 Cursus pro educatoribus seminariorum (diploma, 1998), Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum, Rome
1998-2011 gedelegeerde voor de opleidingen en voortgezette vorming in het bisdom Haarlem voor priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers
1998 en volgende jaren Lid van de COBK (Commissie overleg Bisdommen KTU/FKT Faculteit voor Katholieke Theologie Utrecht)
1998-heden Lid van de Raad van Advies van Priester- (en diaken)opleiding Bovendonk
2001-heden Lid van het kathedraal kapittel en consultorencollege van het bisdom van Haarlem
2001-heden Rechter aan het officialaat van het bisdom Haarlem
2002-2012 Docent aan de Fontys-hoge­school voor Theologie en levensbeschouwing te Amsterdam (sinds augustus 2010: te Utrecht)
2002-heden lid van de priesterraad van het bisdom van Haarlem
2003-heden Consultor van de Con­gre­ga­tie van de Clerus (Romeinse Curie) te Rome (herbenoeming 18 nov. 2008)
2005-2008 Admini­strator van de St. Urbanus parochie te Duivendrecht
2005 Benoeming tot Kapelaan van Zijne Heiligheid de Paus
2008-2011 Bestuurslid CSLK (Centrum Sociale Leer van de Kerk)
2009 Directeur van het Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen Sint Bo­ni­fa­tius
2011 Benoeming tot titulair bisschop van Arsacal en hulp­bis­schop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
2012-heden Voorzitter R.K. Instelling Diocesaan Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood
2012-heden Bisschop referent voor het Onderwijs
2013-2017 Bestuurlid van R.K. Instelling Landelijke Commissie van het Migrantenpastoraat ‘Cura Migratorum’
2014-heden Pastoor van de H. Wil­li­brordus buiten de Veste, Amsterdam-zuid
2013-2017 bestuurslid van de Advies- en Beheersstichting Kerkelijk Onroerend Goed R.K. Bisdom van Haarlem-Amsterdam (ABSKOG)
2013-2017 lid van het bestuur van het R.K. Beheersfonds van het R.K. Bisdom van Haarlem-Amsterdam
2014-heden Voorzitter van het bestuur van het Bisschoppelijk Seminarie ‘Hageveld’
2016 Voorzitter van de Kerkelijke Instelling ‘Fonds Curium’
2017 Lid van de Apos­to­lische Signatuur
2018 Aanstelling tot Apos­to­lisch Visitator van het Monasterium van Halle (B.)

2018

2019

Benoeming tot bisschop-coadjutor van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Benoeming tot Apos­to­lisch visitator van de Broeders van Liefde (B.)