Arsacal
button
button
button
button


Getijdengebed

Getijdengebed

Bij ‘getij­den­ge­bed’ denkt u mis­schien aan een rijk versierd boek van eeuwen gele­den, of aan kloosters, mummelende monniken, metten en lau­den. Mis­schien weet u niet dat het getij­den­ge­bed dage­lijks over de hele wereld wordt gebe­den door pries­ters, diakens, se­mi­na­risten en leken. Thuis, maar ook in kerken en kapellen. Wie daaraan deelneemt, beseft niet meteen dat hij zo een gebeds­tra­di­tie voortzet die teruggaat tot de eeuwen voor Christus.

Wie het getijdeen­ge­bed wel eens heeft gebe­den met het brevier in de hand, weet dat het soms best een zoekplaatje kan zijn. Voor het gemak is een speciale web­si­te opgezet en voor mobiele apparaten een app ont­wik­keld. Zowel voor het gebruik van het getij­den­ge­bed op de web­si­te als de app is een wacht­woord vereist. Het wacht­woord kan wor­den opge­vraagd met een e-mail aan:

Getij­den­ge­bed web­si­te

Voor gebruik op de com­puter is een web­si­te opgezet waar­mee een­vou­dig de getij­den­ge­beden kunnen wor­den gevolgd. Voor gebruik is geen in­stal­la­tie vereist, het kan gewoon via een in­ter­netbrowser wor­den gevolgd. Ook op mobiele apparaten zon­der app kan de web­si­te wor­den gebruikt.

Getij­den­ge­bed app

Op Konings­dag 27 april 2015 heeft Mgr. Punt met een druk op de knop de nieuwe Getij­den­ge­bed app be­schik­baar gesteld. De makers van de app, Marco van 't Klooster, Ignas Tilma en Teun Warnaar hebben de moge­lijk­he­den van de app ge­pre­sen­teerd aan de Bis­schop.

Intro­duc­tievideo

Mobiele apparaten

Met deze nieuwe app kan het getij­den­ge­bed wor­den gebe­den vanaf een smart­phone of tablet, ook als het in­ter­net tij­de­lijk niet be­schik­baar is. De app is te vin­den in de Google Play store en in de App Store van Apple. Het getij­den­ge­bed blijft daar­naast ook be­schik­baar op de web­si­te van de Tilten­berg.