Arsacal
button
button
button
button


Lijst van publicaties

Lijst van publicaties
* = boek
1 In samen­wer­king met anderen: Gebeden en gezangen voor de bedevaart naar Kevelaer (Kevelaer, 1979, verschillende malen herdrukt).
2 De abdij Leeuwenhorst in de reformatietijd, een onderzoek naar het leven van de adellijke zusters van de cisterciënserabdij Leeuwenhorst in de zestiende eeuw (Leiden, 1979, pro mso.).
3 “Om Mij te volgen..”, in: Brochure Stichting R.K. Priester­oplei­dingen (Oegstgeest, 1979), pp. 11-15.
4 “De oogst is groot”, in: Brochure Stichting R.K. Priester­oplei­dingen (Oegstgeest, 1981), pp. 10-12.
5 “Hoe draag je je christen-zijn uit?" en “Verbeter de wereld”, serie artikeltjes in: Voor jou, 6 (1982).
6 “Over lijden en verdriet”, in: Voor Jou 8(1984), nr. 43, pp. 5-7.
7 De Kerk en de school, de competentie van de bis­schop­pen inzake het katholiek onderwijs in Nederland (Rome, 1983, pro mso.).
8 “Een nieuw wetboek voor de Kerk. Nieuwe codex is vrucht van het concilie”, in: Katholiek Nieuwsblad, november 1983, p. 2.
9 “Het vernieuwde kerkelijk wetboek (I)”, in: Informatiebulletin Roermond 11(1983), nr. 3, pp. 28-29.
"Het vernieuwde kerkelijk wetboek (II-slot. De wording van de nieuwe codex”, in: Informatiebulletin Roermond 11(1983), nr. 5, pp. 24-25.
10 “Consociationum fidelium approbatio et statuta”, in: Periodica 73 (1984), pp. 173-190.
11 “De bis­schop­pen en de katholieke school (I)”, in: Katholiek Nieuwsblad, 28 nov. 1986, p. 7.
"De bis­schop­pen en de katholieke school (II)”, in: Katholiek Nieuwsblad, 2 dec. 1986, p. 7.
"De bis­schop­pen en de katholieke school (III)”, in: Katholiek Nieuwsblad, 5 dec. 1986, p. 7.
"De bis­schop­pen en de katholieke school (IV)”, in: Katholiek Nieuwsblad, 9 dec. 1986, p. 7.
12 “De libertate religiosa in concilio Vaticano II disceptata. Num mutata est doctrina?”, in: Periodica 76 (1987), pp. 83-98.
13 “Schola catholica, Ecclesia, Civilis Societas”, in: Periodica 76 (1987), pp. 271-308.
* 14 De katholieke school, de ont­wik­ke­ling van het kerkelijk denken over het katholiek onderwijs van concilie tot codex (Brugge, 1987), 344 pp.
15 “Wetboek van de Kerk voor alle gelovigen”, in: Katholiek Nieuwsblad, 8 mei 1987, p. 2.
* 16 Parochierecht, een practische handleiding met de bijzondere bepalingen voor Nederland (Brugge, 1987).
17 “De toekomst van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie”, in: Communio (Nederl. uitgave) 13 (1988), pp. 465-471.
18 “Het levens­on­der­houd van de geestelijken in Nederland”, in: Reflecties 3(1989), pp. 227-232.
19 “Kritiek op onderwijsreglement bisdom Roermond ongefundeerd”, in: Katholiek Nieuwsblad, 11 nov. 1988, p. 2.
20 “De toepassingsbesluiten van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie”, in: Katholiek Nieuwsblad, 3 maart 1989, p. 2.
21 “Euthanasie, abortus en excom­mu­ni­ca­tie”, in: Katholiek Nieuwsblad, 7 april 1989, p. 2.
22 “Rechts­regeling van kerkelijke vereniging is delicate zaak”, in: Katholiek Nieuwblad 28 april 1989, p. 2.
23 “Twee brieven over pastorale werkers”, in: Katholiek Nieuwsblad, 4 juli 1989, p. 2.
24 “Rome erkent recht Roermond op eigen onderwijsreglement”, in: Katholiek Nieuwsblad, 1 sept. 1989, pp. 1 en 7.
25 “Hoe moet het nu verder met het katholiek onderwijs?”, in: Katholiek Nieuwsblad, 3 oct. 1989, p. 7.
* 26 In samen­wer­king met anderen: Trouwen in de kerk (Brugge, 1990), met een voorwoord van Z. Em. kard. Simonis
27 “'Ad sacram communionem ne admittantur...'. Adnotationes in can. 915”, in: Periodica 79 (1990), pp. 163-176.
28 “Il sostentamento del clero nei Paesi Bassi”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1990), pp. 116-120.
29 “La scuola cattolica in Olanda”, in: Ius Ecclesiae 2(1990), pp. 89-100.
30 “I decreti d'applicazione del CIC della Conferenza Episcopale olandese”, in: Ius Ecclesiae 2 (1990), pp. 360-366.
31 “De katholieke school en het canoniek recht”, in: Emmaüs 21(1990), pp. 94-98. Ook gepubliceerd in: Analecta van het bisdom 's-Her­to­gen­bosch 1990, nr. 3, pp. 15-20.
32 “De oprichting van verenigingen van gelovigen”, in: Reflecties 4(1990), pp.110-123.
33 “Le associazioni dei fedeli e i loro statuti”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3(1990), pp. 365-376.
34 “Nieuw licht op de celibaatswet”, in: Katholiek Nieuwsblad, 30 jan. 1990, p. 2.
35 “De pastorale werkers; hoe nu verder?”, in: Katholiek Nieuwsblad, 10 april 1990, p. 2.
36 “De pastorale werkers en werksters in het bisdom Antwerpen”, in: Katholiek Nieuwsblad 15 mei 1990, p.5.
37 “Soms is weigering communie ook een pastorale noodzaak”, in: Katholiek Nieuwsblad, 26 juni 1990, p. 2.
38 “Misverstanden rond de bevoegdheid van pastorale werk(st)ers?”, in: Katholiek Nieuwsblad, 31 juli 1990, p. 5.
39 “Het celibaat van de geestelijken en enkele recente gebeur­te­nissen”, in: Katholiek Nieuwsblad, 7 sept. 1990, blz. 2.
40 “Het 'imprimatur' en recente publicaties”, in: Katholiek Nieuwsblad, 8 jan. 1991, p. 5.
41 “Mag dat: meer intenties in een Mis? een toelichting bij het decreet van Rome”, in: Katholiek Nieuwsblad, 3 mei 1991, p. 2
42 “Eenvoudig mens-zijn”, adventsbezinning genomen uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katholiek Nieuwsblad, 29 november 1991, p. 2.
43 “Gods vergeving een bevrijdend geschenk”, adventsbezinning genomen uit: Je bent niet alleen (zie boven), in: Katholiek Nieuwsblad, 6 december 1991, p. 2.
44 “Eenvoud siert de mens”, adventsbezinning genomen uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katholiek Nieuwsblad, 13 december 1991, p. 2.
45 “Het mooiste geschenk”, adventsbezinning genomen uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katholiek Nieuwsblad, 20 december 1991, p. 2.
* 46 Je bent niet alleen (Brugge, 1992), 90 pp.
* 47 Kerkelijk recht voor de pastorale praktijk, met de bijzondere bepalingen voor Nederland (Oegstgeest, 1992), 160 pp.
48 “De sacramentaliteit van de bisschops­wijding”, in: R. GOUW, N. STIENSTRA (red.), Onderzoekt alles..., feestbundel voor bisschop Mgr. Th. G. A. Hendriksen (Utrecht, 1992), pp. 59-64.
49 “'Non siano ammessi alla sacra communione...'. Il c. 915 e le ulteriori prescrizioni ecclesiastiche sull'accesso alla communione”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 5(1992), pp. 192-204.
50 “Migrazione e scuole cattoliche”, in: PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI EN GLI ITINERANTI, Migrazioni e diritto ecclesiale (Padova, 1992), pp. 169-176.
51 “Snelle zalig­ver­klaring dankzij vereenvoudigde procesgang”, in: Katholiek Nieuwsblad, 7 februari 1992, p.2.
52 “Vragen rond toelating tot de communie”, in: Katholiek Nieuwsblad, 28 augustus 1992, p. 2.
53 “De agrariër tussen boer en bio-industrieel”, in: Boer en tuinder, WLTO-nieuws, jaargang 46,nr. 51-52 (18 december 1992), p. 18.
54 “Katholiek onderwijs, waarom en hoe. Een visie op basis van de kerkelijke documenten in het licht van de ont­wik­ke­lingen in Nederland”, samenvatting van een lezing van 9 december 1988, in: 1987-1992. Eerste lustrum Sint Jacobus Academie. Samenvattingen van de lezingen ([Den Haag, 1993]), pp. 22-25.
55 “De benoeming van een bisschop”, in: Communio (Nederl. uitgave) 18(1993), pp. 452-460.
56 “De leek in de Kerk en in het kerkelijk recht”, bespreking van : J. BEYER, Renouveau du droit et du laïcat dans l'Eglise, 188 pp., ed. Tardy, 1993, FF 139, in: Katholiek Nieuwsblad, 19 mei 1993, p.2.
57 “Nieuw formulier voor aanvragen gemengd huwelijk”, in: Katholiek Nieuwsblad, 14 januari 1994, p. 19.
58 “Samen­wer­king van parochies: wat kan en wat niet kan”, in: Katholiek Nieuwsblad, 4 februari 1994, p. 11
59 “Overgang van Anglicaanse geestelijken naar de katholieke Kerk”, in: Katholiek Nieuwsblad, 18 februari 1994, p. 11.
60 “Huysmans, Ruud G.W., Algemene Normen van het Wetboek van Canoniek Recht. De normis generalibus. Kerkelijke wetten en gewoonten, beschikkingen, gunsten en rechtshandelingen, fysieke en juridische personen, be­stuurs­macht, haar functies en spreiding, toekenning en verlies van ambten. Leuven: Peeters 1993. 370S., = Novum Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, Liber I.”, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 163(1994), pp. 624-627 (boekbespreking).
61 “Leken in pastorale dienst”, bespreking van: A. LORETAN, Laien im pastoralen Dienst (Praktische Theologie im Dialog 9, Universitätsverlag, Freiburg, Schweiz, 1994), 405 pp., in: Katholiek Nieuwsblad, 9 december 1994, p. 18.
62 In samen­wer­king met anderen: De Kerk in de hoorn van Afrika (Katholieke informatie, nr. 28, Oegstgeest, 1994). (Samen met Mgr. H. Bomers C.M., Mag. Dr. J. Hermans en drs. W. Peeters).
* 63 Vaticanum II en verder..., de leer van het concilie en de ont­wik­ke­ling daarvan in de tijd erna (Oegstgeest, Brugge, 1994), 211 pp.; 2e herziene druk: Oegstgeest, 2006.
64 “On the Sacramentality of the Episcopal Consecration”, in: Studia canonica 28(1994), pp. 231-239.
65 “Roepingenpastoraal in de kerkelijke documenten" (samenvatting van een lezing, gegeven op de gebedsdag 1994 van de gebedskring St. Jan van het bisdom 's-Her­to­gen­bosch), in: Kringblad 4(1994-1995), nr. 1, pp. 7-10.
* 66 Huwelijksrecht, canon 1055-1165 van het wetboek van canoniek recht (Oegstgeest, Brugge, 1995), 253 pp.
67 “Matrimonii forma extraordinaria (c. 1116)”, in: Periodica 84(1995), pp. 687-709.
68 “Een praktisch commentaar op het kerkelijk wetboek”, bespreking van: A.H. EIJSINK, Hartslag van de Kerk: de parochie, vanuit kerkrechtelijk standpunt, deel 1 (uitg. Peeters, Leuven 1995), LIII + 589 pp., in: Katholiek Nieuwsblad, 23 februari 1996, p. 11.
69 “Nieuw handboek van prof. Eijsink over parochie en de codex 1983”, in: Bisdomblad 74(1996), 12 (22 maart 1996), p. 7 (Boekbespreking).
70 “Geschiedenis van de celibaatsverplichting”, in: Communio (Nederl.) 21(1996), pp. 204-219.
71 “La forma straordinaria del matrimonio”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 9(1996), pp. 239-256.
72 “Battesimo, fede e sacramentalità del matrimonio (can. 1055 §2)”, in: Ius Ecclesiae 7(1996), pp. 663-676.
73 “De bescherming van rechten in de Kerk. Beroepsprocedures tegen administratieve beschikkingen en het diocesaan bureau voor geschillen”, in: Communio (Nederl.) 21(1996), pp. 458-469.
74 “Commentaren op het wetboek van canoniek recht”, in: Analecta van het bisdom 's Her­to­gen­bosch 1996-1, pp. 35-37.
75 “Godsdienst­on­der­wijs is ijkpunt van de identiteit”, in: Katholiek Nieuwsblad, 6 september 1996, pp. 14-15.
76 “Kritiek op de paus: gerechtvaardigd of niet?(1)”, in: Zaken die God raken 7(1996), nr. 5 (oktober/november), pp. 10-14. - “Kritiek op de paus: gerechtvaardigd of niet?(2)”, in: Zaken die God raken 7(1996), nr.6 (december/januari), pp. 18-20.
* 77 Maria, onze moeder (Brugge, 1997), 60 pp.
78 “Hallebeek, Jan, The Concept of Unjust Enrichment in Late Scholasticism, Nijmegen: Gerard Noodt Instituuut 1996. VIII, 132 S. = Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut 35”, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 165(1997), pp. 295-296 (Boekbespreking).
79 “Cimbalo, Giovanni, I rapporti finanziari tra stato e confessioni religiose nei Paesi Bassi. Milano, Giuffrè 1989. XI, 452 S. = Università di Firenze. Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza 65”, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 165(1997), pp. 314-316 (Boekbespreking).
80 “De benoeming van een bisschop”, in: Analecta van het bisdom 's-Her­to­gen­bosch 1997, nr. 4, pp. 3-13.
81 “De constitutie over de heilige liturgie: 1963-1998”, in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse liturgie, nr. 68(dec. 1998), pp. 164-171.
* 82 Kerkelijk recht, handboek voor de pastorale praktijk met de bijzondere bepalingen voor Nederland (Oegstgeest, 1998), 176 pp.
* 83 Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico (Percorsi di diritto ecclesiale, Milano, 1999), ristampa 2001
* 84 Priester worden. Durf je jouw leven uit handen te geven aan God? (Oegstgeest, 1999), 28pp.
85 “Vrijspraak, kwijtschelding en vergiffenis”, in: J. BOTS (ed.), Verzoening gave en opgave. Op de drempel van het derde millennium (Tegelen, 1999), pp.249-259.
86 “De betekenis van het Heilig Jaar I”, in: in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse liturgie, nr. 69 (maart 1999), pp. 17-21.
87 “De nietigheid van het huwelijk om psychische redenen”, in: Communio 24(1999), pp. 72-88.
88 “De betekenis van het Heilig Jaar II”, in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse liturgie, nr. 70 (juni 1999), pp. 80-85.
89 “Het leergezag van paus en bis­schop­pen en de apos­to­lische brief ‘Ad tuendam’”, in: Communio 24(1999), pp. 316-327.
90 “De betekenis van het Heilig Jaar III”, in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse liturgie, nr. 72 (december 1999), pp.182-191.
91 “Vrijspraak, kwijtschelding en vergiffenis in het heilig jaar”, in: Katholiek Nieuwsblad, 29 oktober 1999, pp. 18-19.
92 “De inzet van het Vaticaan in de inter­nationale gemeen­schap”, in: Katholiek Nieuwsblad, 24 november 2000, pp. 15 en 24.
93 “L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica”, Quaderni di diritto Ecclesiale 13(2000), pp. 339-357.
94 “De mede­wer­king van de diaken in het pastoraat”, in: S. VAN CALSTER, G. WILKENS (ed.), Diaconaat en diaconie. Over dienst­baar­heid en het diakenambt (Gent, 2001), pp.103-119 (= speciale editie van Communio 26(2001), pp. 183-199.
95 “De waarde en de onschendbaarheid van het menselijk leven. Overwegingen bij de encycliek ‘Evangelium vitae’”, in: Communio 27(2002), pp. 265-278.
96 “Priester­stu­denten bij Mgr. Hendriksen”, in: Zaken die God raken 12(2001/2002), nr. 6, pp. 20-21
97 “De verklaring over de godsdienstvrijheid van het tweede Vaticaans concilie”, in: Zaken die God raken 13(2002-2003), nr. 1, pp. 16-19.
98 “De waarde en de onschendbaarheid van het menselijk leven”, in: Met Zorg 8(2002), nr. 4, pp. 83-90.
99 “Verant­woor­de­lijk­heid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop volgens canon 128”, in: K. MARTENS (ed.), Verant­woor­de­lijk­heid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop (Reeks Werk­groep Nederlands­ta­lige Canonisten, Leuven 2003, pp. 37-68).
100 “De doctrinae S. Thomae momento in clericorum in­sti­tu­tio­ne”, in: J. VIJGEN (ed.), Indubitanter ad veritatem. Studies offered to Leo J. Elders SVD, with a preface by H.E. Joseph Card. Ratzinger (Budel, 2003), pp. 235-243.
101 “Clerici, leken en Godgewijden”, in: Zaken die God raken 13(2003), nr. 6, pp. 8-11.
102 “Canone 128: Riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del Vescovo diocesano”, in: Ius Ecclesiae 15(2003), pp. 427-457.
* 103 Laat je verzoenen! (Oegstgeest, 2004), 56 pp.
104 “De gedachtenis van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans (7 oktober)”, in: De Stemvork 25(2005), p. 3.
* 105 Volk van God. Structuur en inrichting van de rooms-katholieke kerk volgens het Wetboek van canoniek recht (cc. 204-746) (Oegstgeest, 2006), 325 pp.
* 106 Vaticanum II en verder... Inleiding tot de teksten van het tweede Vaticaans concilie en de documenten van het leergezag (2e herziene druk, Oegstgeest, 2006), 240 pp.
107 “Maria ter Weghe. Onze Lieve Vrouw van Haastrecht”, in: De Stemvork 27(2007), nr. 2, pp. 3-5.
108 “La direction spirituelle dans les séminaires”, in: J. ROCHETTE (ed.), La formation au Sacerdoce aujourd’hui. Actes du Colloque de Namur - 19 avril 2007 (Paris, 2007), pp. 65-75.
Voordracht gehouden tijdens het colloquium “La formation au sacerdoce aujourd’hui” bij gelegenheid van het 350 jarig bestaan van het seminarie van Namen op 19 april 2007.
109 “La direction spirituelle dans les séminaires”, in: Ius Ecclesiae 20(2008), pp. 151-158
110 Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de moeder van de Verlosser (Assen, 2008), X en 166 pp.
111 Het celibaat van de priester (Tiltenberg studies 2, Vogelenzang, 2008), 80 pp.
112 “De Tiltenberg - Het gebouw en het opleidings­insti­tuut”, in: LUCIA GANIEVA, Tiltenberg (Mets & Schilt, Amsterdam, 2009), zonder paginering.
113 Kerkelijke documenten. Inleiding en repertorium (Tiltenberg studies 4, Vogelenzang, 2009), 298 pp.; 2e herziene druk: Vogelenzang, 2010, 328 pp.
114 “Kerkelijke rechtspraak en de geldigheid van huwelijken van niet-katholieken”, in: Recht, Religie en Samenleving 2(2009), pp. 75-97.
115 Nietigheid van huwelijken en het kerkelijk huwelijksproces. Actuele vragen (Tiltenberg, scripta minora, Vogelenzang, 2009), 79 pp.; (2e herziene druk, Vogelenzang, 2010, 99 pp.)
116 “Herindeling van parochies en kerksluiting met het oog op een missionaire Kerk”, in: B. PUTTER, J. VIJGEN (ed.), Voor een missionaire kerk. Opstellen bij gelegenheid van het Groot­semi­narie van het bisdom Haarlem-Amsterdam (Vogelenzang, 2010)
117 “Priesters...ook in de toekomst”, in: Ariënskonvikt, priester­oplei­ding aartsbisdom 1979-2010 (Utrecht, 2010), pp. 59-60
118 “Voorwoord”, in: F. SUÁREZ, Priester zijn (Atrium, Theologische inleidingen, 1, Amsterdam, De Boog, 2010), pp. 7-10
119 “Giurisdizione ecclesiastica e validità del matrimonio dei non cattolici”, in: ‘Iustitia et iudicium’. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. a cura di Janusz Kowal e Joaquín Llobell, Volume III, Città del Vaticano 2010, pp. 1601-1625.
120 “Boekbespreking. Ph. HALLEIN, Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l’Instruction “Dignitas connubii”, fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l’Instruction (Tesi Gregoriana, serie Diritto Canonico, n. 83, Rome, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2009), 723 pp.”, in: Recht, religie en samenleving 3(2010), nr. 2, pp. 77-78.
121 “Moet de rol van de advocaat in het huwelijksproces worden versterkt? Een bijdrage aan de discussie”, in: H. WARNINK (ed.), Quid est veritas? Over kerkelijk huwelijksrecht en waarheid (Werk­groep Nederlands­ta­lige Canonisten, Leuven, 2011), pp. 47-60.
122 “Paus Johannes Paulus II en de maagd Maria”, in: A. DENAUX, M. POORTHUIS, De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II. Bijdragen vanuit de Faculteit Katholieke Theologie van de Uni­ver­si­teit van Tilburg en van de Groot­semi­narie van Nederland (Theologische verkenningen, dl. 6, Bergambacht, 2011), pp. 19-30.
123 “Sacramenteel merkteken en zending. De leer van “Lumen Gentium” en de toepassing ervan in het kerkelijk wetboek”, in: Communio (Nederlandse editie) 36(2011), nr. 3-4 (Het tweede Vaticaans concilie. Balans van de uit­wer­king - terugblik en vooruitzicht), pp. 203-213
124 “Ont­wik­ke­lingen binnen de Rota jurisprudentie op het terrein van psychische onbekwaamheid en het “bonum coniugum” (cc. 1055 §1, 1095 nn. 2 en 3 en 1101 §2)”, in: Recht, religie en samenleving 4(2011, n. 1), pp. 105-118.
125 Kerkelijk recht. Canoniek recht voor de pastorale praktijk met de bijzondere bepalingen voor Nederland (Oegstgeest, 2011), 232 pp. (vierde geheel herziene en aangevulde druk)
126 “De identiteit van de priester volgens Vaticanum II”, in: L. HENDRIKS, P. HAMANS, B. HEGGE (red.), Herders naar zijn hart. Bijdragen over de vorming en het leven van de priester.
127 Feestbundel aangeboden aan pater Dr. J. Becker sscc en pater Dr. N. Hoffmann sscc. (Studia Rodensia 5, Bwergambacht. 2011), pp. 190-202
128 "Voorwoord", in: R.L. kard. BURKE, Eucharistische aanbidding (Tiltenberg studies, scripta minora, dl. 3, Vogelenzang, 2011), pp. 1-2.
129 “De kerk en het seksueel misbruik”, in: Samen Kerk, nr. 2, maart 2012, pp. 8-9
130 “Het tweede Vaticaans concilie: blijvend actueel”, in: Bisdomblad, nieuws- en informatiemagazine van het Bisdom van ‘s Her­to­gen­bosch 90(2012), oktober 2013, pp. 6-7.
“Disciplinaire maatregelen bij beschuldiging van seksueel misbruik”, in: Recht, religie en samenleving 5(2012, n. 1), pp. 5-15.
131 “Pecado manifiesto”, in: J. OTADUY, J. GONZÁLEZ AYESTA, Diccionario general de derecho canónico
132 “Forma extraordinaria del matrimonio”, in: J. OTADUY, J. GONZÁLEZ AYESTA, Diccionario general de derecho canónico
133 “De samen­wer­king van parochies in ons bisdom”, in: Samen Kerk, nr. 1, februari 2013, pp. 8-9
134 “Afscheid van nederige dienaar”, in: Samen Kerk, nr. 2, maart 2013, pp. 4-5
135 “Herinvoering van het permanent diaconaat in Vaticanum II”, in: Communio 38(2013), pp. 137-143.
136 “Afscheid van een nederig dienaar, welkom aan een ijverig herder”, in Emmaüs 44(2013), n. 2, pp. 7-10.
137 “Een katholieke kerk onttrekken aan de eredienst”, in: Tijd­schrift voor Religie, Recht en Beleid 4(2013), n. 2, pp. 23-33.
138 “In de hemel” (de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven), in: Samen Kerk, nr. 6, juli-augustus 2013, pp. 8-9.
139 “Insegnare il diritto canonico alla luce dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II”, in: Lateranum 79(2013), pp. 189-197 [= in: R. NARDIN (ed.), “Ecclesia Mater et Magistra”tra lex orandi ed Ecclesiae ordo. Atti del V seminario di Studio per Responsabili e Docenti degli Istituti collegati alla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano, 2013), pp. 189-197]
140 “De conciliering van Mgr. Van Dodewaard”, in: Pro Petri Sede 61(2013), nr. 4, pp. 14-15.
141 “Theologie: ‘publiek’of ‘kerkelijk’? De weg die het Tweede Vaticaans Concilie wijst”, in: F. BOSMAN, H. GORIS, Verdeelde wijsheid. Tussen Kerk en academische theologie (Annalen van het Thijm­ge­noot­schap 102 (2014), 3, Nijmegen, 2014), pp. 118-134.
142 Leven in de Geest van Jezus, hoe doe je dat? Enkele tips als je gevormd bent (Samuel Advies [Oisterwijk, 2014]), 8pp.
143 “Krimp in de regio: Minder identiteit voor de school? Identiteit van het katholiek onderwijs”, in: Magazine Week van het katholiek onderwijs 2014 (NKSR, Woerden, december 2014), pp. 18-21.
144 “Waarom zou je geloven?”, in: Samen Kerk 40(2015), nr. 1, pp. 8-10.
145 “Lijden zet je op een kruispunt”, in: Nederlands Dagblad, zaterdag 21 maart 2015, p. 13.
146 “Voorwoord”, in: G.-L. MÜLLER, De hoop van het gezin. Dialoog met kardinaal Gerhard-Ludwig Müller (De Boog, Betsaïda, Utrecht, ’s-Her­to­gen­bosch, 2015; vertaling van: La esperanza de la familia. Diálogo con el Cardenal Gerhard-Ludwig Müller), 72 pp., hier: pp. 7-11
147 "Voorwoord", in: Paus Franciscus, De kracht van het gezin. Overwegingen van paus Franciscus (Betsaida, 's Her­to­gen­bosch, 2016), pp. 7-8.
148 “Bij de afsluiting van het Jaar van het Godgewijde Leven”, in: Emmaüs 2016, nr. 1, pp. 22-25.
149 “‘Ecclesia ad extra’. Het blijvend belang van de pastorale constitutie ‘Gaudium et spes’”, in: Communio (NL) 41(2016), pp. 152-160.
150 “Over de vreugde van de liefde”, in: Samen Kerk 41(2016), n. 4, pp. 16-17
151 “Nu is het tijd voor barm­har­tig­heid!”, in: Emmaüs 47(2016), nr. 4, pp. 20-28.
152 “De autonomie van een rechtens zelfstandig klooster (“monasterium sui iuris”)”, in: Recht, Religie, Samenleving 9 (2016), pp. 69-81.
153 “Obsorge des Bischofs über Klöster diözesanen Rechts und rechtlich selbständige Klöster die kein Nachwuchs haben”, in: Fest­schrift Präl. dr. Günter Assenmacher, pp. 11-19.

154

155

 

156

“Kerkelijke jurisprudentie en nietig­ver­klaring van huwelijken na de her­vor­ming van het huwelijksproces door paus Franciscus”, in: Recht, Religie, Samenleving

"Katholiek onderwijs heeft de ouders nodig", in: Katholiek Nieuwsblad 15 (14 april 2017), p. 6.

"De toe­wijding aan Maria in het licht van de verschijningen van Fatima", in: Communio NL 42(2154. “Waarom canoniek recht?”, in: Pro Petri Sede, n. 1 (2018), pp. 8-16.

. “Met de Kerk van Haarlem-Amsterdam de toekomst in”, in: Samen Kerk 43 (2018), n. 1, pp. 6-7

158. “Welke benadering in de mariologie?”, in: Communio 43(2018), pp. 68-80. 

159. Bemoei je niet met het kerkelijk huwelijk, overheid, in: Katholiek Nieuwsblad, 30 maart 2018, p. 18.017), pp. 352-363.

 

Vertalingen

1 G. GHIRLANDA, “Bouwstenen voor een eccle­sio­lo­gische lezing van het nieuwe kerkelijk wetboek”, in: Communio 8(1983), pp. 136-149.
2 Vertaling: in samen­wer­king met J. de Bruin, De basiliek van Kevelaer (Schnell, Kunstführer nr. 1100, München-Kevelaer, 1984 [2]), 32 pp.

Interviews

Onder meer:

1 “Kerk wil band met katholieke scholen ‘best wel graag’ aanhalen”, door Nico Dullemans, in: Het School­bestuur 32(2012), nr. 7 (december 2012), pp. 10-11. Ook gepubliceerd in: Narthex 13 (2013), nr. 3 (oktober), pp. 23-26.
2 “Ik hoef de kerk niet te redden”, in: L. FIJEN, Geloven op zondagmorgen. Katholieken doorbreken de sprakeloosheid (Utrecht, 2013), pp. 15-16.
3 “Katholieke Bildung. In gesprek met mgr. Hendriks over de legitimatie van het vak”, door Taco Visser, in: Narthex 13 (2013), nr. 3 (oktober), pp. 27-30.
4 “‘De vraag moet altijd zijn: wat dient dit kind?’”, door Nico Dullemans, in: Het School­bestuur 33(2013), nr. 7 (december 2013), pp. 16-17.
5 “‘Op school samen waarden beleven, daar gaat het om’”, in: Het School­bestuur 34 (2014), nr. 3 (mei 2014), pp. 10-11.