Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Vanwege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den, dat maakt dat de agenda soms ook ineens weer veranderd is.

 

Zater­dag 9 januari

9.00 uur: H. Mis in de ka­the­draal, St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Voor de zielenrust van pater Haye van der Meer s.j.

Zondag 10 januari

10.30 uur: H. Mis, Blessed Trinity, Zaaiersweg 180, Am­ster­dam

12.00 uur: H. Mis, Blessed Trinity, Zaaiersweg 180, Am­ster­dam

16.00 uur: ver­jaar­dag vie­ring mgr. Punt

Maan­dag 11 januari

14.00 uur: evaluatie ka­the­draal TV

Dins­dag 12 januari

9.00 uur: H. Mis Ka­the­draal

Woens­dag 13 januari

11.00 uur: Officium Educationis vervalt wegens lock down

Donder­dag 14 januari

Staf­ver­ga­de­ring bisdom via Teams

Vrij­dag 15 januari

11.00 uur: Dage­lijks bestuur NKSR en overleg met Verus-vergte­gen­woor­digers (via Teams)

15.15 uur: Overleg Jon­ge­ren­pas­to­raat bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Zater­dag 16 januari

Zondag 17 januari

9.30 uur: H. Mis kapel Vrouwe van alle Volkeren

11.15 uur: H. Mis kapel Vrouwe van alle Volkeren

Maan­dag 18 januari

10.00 uur: Com­mis­sie Richt­lij­nen Dio­ce­sane reli­gi­euze in­sti­tu­ten (via Teams)

Dins­dag 19 januari

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring (via Teams)

Woens­dag 20 januari

9.30 uur: examen ker­ke­lijke do­cu­menten semi­na­rie

15.00 uur: Alge­meen bestuur NKSR

Donder­dag 21 januari

Staf­ver­ga­de­ring bisdom via Teams

Vrij­dag 22 januari

14.30 uur: Bespre­king pro­gram­ma ka­the­draal

Zater­dag 23 januari

16.00 uur: H. Eucha­ris­tie­vie­ring met H. Vormsel, Zeewolde

Zondag 24 januari Zondag van het Woord van God

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

14.00 uur: deelname aan symposium kar­di­naal Willebrands, via in­ter­net

Maan­dag 25 januari

10.15uur: Een bis­schop opent de week, radio Maria

19.30 uur: Bestuur Dio­ce­saan hei­lig­dom Heiloo, via Teams

Dins­dag 26 januari

17.00 uur: Diaken­kring

Woens­dag 27 januari

10.00 uur: ont­moe­ting paters van de H. Geest

Donder­dag 28 januari

9.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 29 januari

Zater­dag 30 januari

10.15 uur: colleges Mario­lo­gie, St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zondag 31 januari

10.00 uur: H. Mis Ka­the­draal

Woens­dag 6 januari
Donder­dag 7 januari
Vrij­dag 8 januari
Zater­dag 9 januari
Zondag 10 januari
Maan­dag 11 januari
Dins­dag 12 januari
Woens­dag 13 januari
Donder­dag 14 januari
Vrij­dag 15 januari
Zater­dag 16 januari
Zondag 17 januari
Maan­dag 18 januari
Dins­dag 19 januari
Woens­dag 20 januari
Donder­dag 21 januari
Vrij­dag 22 januari
Zater­dag 23 januari
Zondag 24 januari
Maan­dag 25 januari
Dins­dag 26 januari
Woens­dag 27 januari
Donder­dag 28 januari
Vrij­dag 29 januari
Zater­dag 30 januari
Zondag 31 januari