Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie, soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

 

 

 

 

Vrij­dag 24 juni

19.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring Vormsel Waarland

Zater­dag 25 juni

Open dag Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut

10.15-12.40 uur: college ker­ke­lijke do­cu­menten

15.30 uur: Vormsel vie­ring Eucha­ris­tie, Hei­lig­dom, Heiloo

Zondag 26 juni

11.00 uur: Sint Jans­pro­ces­sie, Laren

12.00 uur: H. Mis op kerkhof en in­stal­la­tie past. N. van der Peet

aan­slui­tend pro­ces­sie terug naar de basiliek, lof en zegen

18.00 uur: Begin stille dag

Maan­dag 27 juni

Stille dag

9.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Dins­dag 28 juni

16.15 uur ont­moe­ting en barbecue pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten, werk­zaam in de pas­to­rale zorg

Woens­dag 29 juni

9.30 uur: H. Mis Hoog­feest HH. Petrus en Paulus, Sint Adelbert­ab­dij, Egmond

Donder­dag 30 juni

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring (grote staf)

14.00 uur: dekens­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 1 juli

10.00 uur: bezoek bis­schop Remigiose Inchananiyil uit India

12.00 uur: bij­een­komst Ka­the­draal kapit­tel, Am­ster­dam

Zater­dag 2 juli

11.30 uur: Ont­moe­ting en Eucha­ris­tie Eritrese ge­meen­schap, Am­ster­dam Noord, Au­gus­ti­nus­kerk

16.30 uur: Jaar­dag Syro Mala­baarse katho­lie­ken, H. Titus Brandsma­kerk, Amstelvee

19.00 uur: Eucha­ris­tievierng en H. Vormsel, Ad gentes ge­meen­schap Huizen

Zondag 3 juli

10.00 uur: Eucha­ris­tie en H. Vormsel in Hoofd­dorp, H. Johannes de Doper

14.00 uur: 60 jarig bestaan Apostel­kerk Beverwijk, Eucha­ris­tie

17.00 uur: bezoek aan seizoensaf­slui­ting en barbeque tieners, Heer­hu­go­waard

Maan­dag 4 juli

9.00 uur: H. Mis ka­the­draal

11.00 uur: kennis­ma­king met nieuwe beleids­me­de­werker Kerk­pro­vin­cie

19.30 uur: Leizng in Josephhuis over Maria, Haar­lem

Dins­dag 5 juli

19.30 uur: Bestuurs­ver­ga­de­ring O.L. Vrouw ter Nood

Woens­dag 6 juli

10.00 uur: sessie offi­cia­laat

14.00 uur: Algemene Leden­ver­ga­de­ring NKSR

16.00 uur: kennis­ma­king met nieuwe pries­ter Heem­ste­de

19.30 uur: "Hoe nu ver­der? lezing in kader Alpha­cur­sus Hoofd­dorp, Het Funda­ment, Joannes de Doper

Donder­dag 7 juli

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

14.30 uur: Kennis­ma­king admini­strator ursulinen van Bergen

16.00 uur: Overleg met de sitch­ting Arkade

18.00 uur: afscheid van Matthijs Jansen, jon­ge­ren­wer­ker bisdom

Vrij­dag 8 juli

11.00 uur: H. Doopsel, hei­lig­dom Heiloo

15.00 uur: ont­moe­ting van jaar­krans

Zater­dag 9 juli

11.00 uur: Con­ce­le­bra­tie bij 450 jaar H. mar­te­la­ren van Gorcum, Brielle

17.00 uur: Seizoensaf­slui­ting jon­ge­ren, ka­the­draal

Zondag 10 juli

Begin pries­ter­re­traite in Thorn

10-16 juli: retraite

Zondag 17 juli

10.00 uur: H. Mis en aan­stel­ling bui­ten­ge­wone be­die­naren h. communie, ka­the­draal

Maan­dag 18 juli

9.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Vrij­dag 22 juli

9.15 uur: catechese en slot­vie­ring tiener­kamp, Heiloo

15.00 uur: Stuur­groep St. Bavo­kathe­draal

Zater­dag 23 juli

11.00 uur: H. Mis i.v.m. 450 jaar mar­te­la­ren Roermond, Carolus­ka­pel, Roermond

Zondag 24 juli

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Maan­dag 25 juli

9.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Donder­dag 28 juli - woens­dag 3 au­gus­tus:

Pries­ter­va­kan­tie

Zondag 7 au­gus­tus

10.30 uur: H. Mis Obrecht­kerk en aanstleling bui­ten­ge­wone bei­denaren h. communie

Zondag 14 au­gus­tus

10.00 uur: H. Mis ka­the­draal

13.00 uur ont­moe­ting com­mis­sa­ris Familie van Maria

16.30 uur: H. Mis hei­lig­dom Heiloo

Maan­dag 15 au­gus­tus Maria Tenhemelope­ning

11.00 uur: H. Mis, Sacro Monte di Varese en toe­wij­ding aan de H. Maagd Maria

Donder­dag 18 au­gus­tus - woens­dag 24 au­gus­tus

vakantie

Donder­dag 25 au­gus­tus

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 26 au­gus­tus

10.00 uur: H. Kerst­mis­gilde

Zondag 28 au­gus­tus

10.00 uur: Inter­na­tio­nale H. Mis, Banneux

16.30 uur: Eucha­ris­tievieirng jon­ge­ren­ont­moe­ting Sant’ Egidio, Am­ster­dam