Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring
    (met daaraan voor­af­gaand de H. Mis in de Tilten­berg om 9.30 uur)

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie, soms in de ka­the­draal:

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal:

 

Zater­dag 2 sep­tem­ber

Reünie Bisdomreis WJD Lissabon
Opname filmpje jon­ge­ren­col­lec­te

Zondag 3 sep­tem­ber

13.30 uur: H. Mis, pa­ro­chie Blessed Trinity, Zaaiersweg 180
aan­slui­tend ont­moe­ting met de pa­ro­chi­anen en overleg met het kerk­bestuur

Maan­dag 4 sep­tem­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

16.30 uur: ont­moe­ting afvar­digign Eritrees orthodoxe kerk

Dins­dag 5 sep­tem­ber

10.00 uur: inter­view Katho­liek Nieuws­blad

11.00 uur: overleg jon­ge­ren­pas­to­raat

20.00 uur: Bestuur Heiloo, Haar­lem

Woens­dag 6 sep­tem­ber

11.00 uur: Officium Educationis en afscheid van Liesbeth Stalmeier als BG

Donder­dag 7 sep­tem­ber

09.30 uur: H. Mis, Tilten­berg

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

17.30 uur: Consecratie altaar gereno­veerde Begijnhof­ka­pel, Am­ster­dam

Vrij­dag 8 sep­tem­ber

10.00 uur: recht­bank

19.00 uur: H. Mis, Maria Geboorte, ka­the­draal

Zater­dag 9

Stille dag

Zondag 10 sep­tem­ber

10.30 uur: H. Mis St. Petrus Banden, Diemen

Maan­dag 11 sep­tem­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

14.00 uur: deelname kerkenpad Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den, bisdom

16.30 uur: bezoek en voor­be­rei­dende con­fe­ren­tie met enkele Chinese bis­schop­pen en de Verbiest­stich­ting, Heiloo

Dins­dag 12 sep­tem­ber

’s Morgens: H. Mis met de Chinese bis­schop­pen, Heiloo (Engels)

10.30 uur: Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Woens­dag 13 sep­tem­ber

11.15 uur: ont­vangst afvaar­diging groep uit West Friesland, i.v.m. kerk­slui­tingen

15.00 uur: afscheid P. Beerkens van Stem in de stad

19.30 uur: Bestuurs­ver­ga­de­ring Dio­ce­saan Hei­lig­dom, Heiloo

Donder­dag 14 sep­tem­ber

09.30 uur: H. Mis, Tilten­berg

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

19.00 uur: H. Mis b.g.v. Feest van Kruisverhef­fing, ka­the­draal

Vrij­dag 15 sep­tem­ber

14.30 uur: Dage­lijks bestuur NKSR

16.00 uur: overleg met Militair Or­di­na­ri­aat

19.00 uur: Oecu­me­nische Gebeds­vie­ring voor slacht­of­fers van mis­drij­ven, O.L. Vrouw ter Nood Heiloo

Zater­dag 16 sep­tem­ber

10.15 uur: college ker­ke­lijke do­cu­menten

14.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring b.g.v. symposium Waarom zou­den we bang zijn? Hoofd­dorp, H. Joannes de Doper

Zondag 17 spetember

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal b.g.v. 25e sterf­dag van mgr. H. Bomers cm, na afloop ont­vangst van de familie van mgr. Bomers

14.00 uur: Ontvangst in AFAS stadion en Bijwonen (16.45 u) van wedstrijd AZ - Sparta, Alkmaar

Dins­dag 19 sep­tem­ber

11.30 uur: overleg inzake Ursulinen van Bergen

Woens­dag 20 sep­tem­ber

15.00 uur: overleg bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den onder­wijs, bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Donder­dag 21 sep­tem­ber

09.30 uur: H. Mis, Tilten­berg

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

14.00 uur: Pries­ter­raad

Vrij­dag 22 sep­tem­ber

16.15 uur: Inaugurele rede prof. K. Schelkens

Zater­dag 23- zon­dag 24 sep­tem­ber

Voor­be­rei­dings­week­end investituur Constan­tijnse orde, Heiloo

Zondag 24 sep­tem­ber

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Maan­dag 25 sep­tem­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

17.00 uur: Ont­moe­ting met ver­te­gen­woor­digers Eritrees-katho­lie­ke ge­meen­schap en aarts­bis­schop van Asmara

Dins­dag 26 sep­tem­ber

17.00 uur: Uitrei­king onder­schei­ding dhr. R. Russell

Woens­dag 27 sep­tem­ber

Ont­moe­ting met perschefs van de Neder­landse bis­dom­men

Donder­dag 28 sep­tem­ber

09.30 uur: H. Mis, Tilten­berg

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

16.00 uur: afscheid burg­mees­ter van Bloe­men­daal, dhr. Elbert Roest

20.00 uur: Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad

Zater­dag 30 sep­tem­ber

10.15 uur: Colleges Mario­lo­gie

15.30 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring en bisdom­ont­moe­ting b.g.v. 125 jaar ka­the­draal

Zondag 1 ok­to­ber

10.00 uur: Pontificale H. Mis b.g.v. 125 jaar kerk­wij­ding ka­the­draal