Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring
    (met daaraan voor­af­gaand de H. Mis in de Tilten­berg om 9.30 uur)

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie, soms in de ka­the­draal:

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal:

 

Zater­dag 11 no­vem­ber

13.35 uur: Colleges ker­ke­lijke do­cu­menten St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zondag 12 no­vem­ber

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal (TV-mis)

Maan­dag 13 no­vem­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Dins­dag 14 no­vem­ber

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

Woens­dag 15 en don­der­dag 16 no­vem­ber

naar Rome wegens zit­ting van de Signatura Apostolica

Vrij­dag 17 no­vem­ber

14.30 uur: ver­ga­de­ring dage­lijks bestuur NKSR (Neder­landse Katho­lie­ke School­raad)

15.45 uur: aanwe­zig bij inaugurele rede prof. dr. Theo van der Zee, Radbouduni­ver­si­teit, Nijmegen

Zater­dag 18 no­vem­ber

10.30 uur: Diaken­wij­ding per­ma­nent diakens P. GÜnther en E. Florijn; transeünte diakens: Juan Ignacio Jimenez Walker en Josue Enmanuel Meija Sanchez

17.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring en H. Vormsel, H. Martinus­kerk te Zwaag

Zondag 19 no­vem­ber

11.00 uur: H. Vormsel en Pontificale assis­tentie bij de H. Mis, St. Agnes­kerk, Am­stel­veenseweg, Am­ster­dam

Maan­dag 20 no­vem­ber

09.30 uur: Ont­moe­tings­dag met alle pries­ters, dio­ce­saan hei­lig­dom Heiloo

19.30 uur: vie­ring van de over­rei­king van de Bijbel, Spaanse pa­ro­chie, St. Nicolaas­basi­liek

Dins­dag 21 no­vem­ber

Stille dag

Woens­dag 22 no­vem­ber

11.00 uur: Officum educationis (ver­ga­de­ring bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den onder­wijs), Utrecht/Baarn

16.00 uur: Opname Woord van de bis­schop (Radio Maria)

20.00 uur: Bestuurs­ver­ga­de­ring O.L. Vrouw ter Nood

Donder­dag 23 no­vem­ber

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

17.00 uur: Ont­moe­ting met alle mede­wer­kers van het Dio­ce­saan hei­lig­dom

Zater­dag 25 no­vem­ber

10.15 uur: college ker­ke­lijke do­cu­menten, St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zondag 26 no­vem­ber Christus Koning

11.00 uur: H. Mis b.g.v. de Wereld­jon­ge­ren­dag­vie­ring, Heems­kerk, Maria­kerk

13.00 uur: lezing en gesprek met de jon­ge­ren

16.00 uur: H. Mis Couples for Christ, Paulus­kerk, Am­ster­dam West

Maan­dag 27 no­vem­ber

10.00 uur: Focolare-ont­moe­ting bis­schop­pen, Nieuwkuijk

17.00 uur: KSBW ver­ga­de­ring

Dins­dag 28 no­vem­ber

11.00 uur: Bij­een­komst bis­schop­pen - CNV

20.00 uur: Alpha-avond ka­the­draal

Woens­dag 29 no­vem­ber

14.00 uur: bestuur stich­ting zusters Voor­zienig­heid

16.00 uur: Ont­moe­ting bestuur en bekrachti­ging nieuwe statuten R.K. genoot­schap

20.00 uur: Bestuurs­ver­ga­de­ring Dioc. Hei­lig­dom

Donder­dag 30 no­vem­ber

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring bisdom

15.00 uur: personeels­bij­een­komst mede­wer­kers bisdom

Zondag 3 de­cem­ber

10.30 uur: H. Mis, St. Nicolaas­basi­liek bij patroons­feest

14.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring en H. Vormsel El Shaddai en Vredes­kerk

Maan­dag 4 de­cem­ber

15.45 uur: Wil­li­brord­dag, gepsrek met de jonge pries­ters en H. Mis

Dins­dag 5 de­cem­ber

18.30 uur: vie­ring Sin­ter­klaas­avond in de semi­na­rie­ge­meen­schap, Heiloo

Donder­dag 7 de­cem­ber

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

14.00 uur: Pries­ter­raad

20.00 uur: Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad

Vrij­dag 8 de­cem­ber

19.00 uur: H. Mis in de ka­the­draal