Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

 

Woens­dag 12 au­gus­tus

19.00 uur: overleg semi­na­rie

Donder­dag 13 au­gus­tus

9.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Vrij­dag 14 au­gus­tus

9.00 uur: H. Mis ka­the­draal

14.00 uur: Overleg TMS

16.00 uur: Inter­view over maria voor ka­the­draal TV

Zater­dag 15 au­gus­tus MARIA TENHEMELOPNEMING

9.30 uur: H. Mis en toedie­ning H. Doopsel, Mozes en Aäron­kerk, Am­ster­dam

12.00 uur: Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring Heiloo, O.L. Vrouw ter Nood

Zondag 16 - vrij­dag 21 au­gus­tus vakantie

Woens­dag 26 au­gus­tus

19.30 uur: bestuurs­ver­ga­de­ring Heiloo

Donder­dag 27 au­gus­tus

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 28 au­gus­tus

12.45 uur: Huwe­lijks­vie­ring Talitha Tuijn en Sebastiaan Koopman

15.40 uur: receptie voor de ko­nin­klijk on­der­schei­denen van de ka­the­draal: A. de Roy van Zuidewijn, W. Eggen­kamp en T. van Eck'; daarna tocht langs de wezens van de ka­the­draal

Zater­dag 29 au­gus­tus

Stille dag

Zondag 30 au­gus­tus

11.00 uur: H. Mis, St. Vitus, Hilversum

Maan­dag 31 au­gus­tus

11.00 uur: Scrutinium se­mi­na­risten Re­demp­to­ris Mater, Nieuwe Niedorp (hele dag)

Dins­dag 1 sep­tem­ber

11.00 uur: Officium Educationis (Bis­schop­pe­lijk gedelegeer­den onder­wijs, SRKK, Utrecht)