Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Vanwege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den, dat maakt dat de agenda soms ook ineens weer veranderd is.

Dins­dag 1 juni

19.00 uur: Gebeds­vie­ring, H. Vormsel Volen­dam

Woens­dag 2 juni

15.00 uur: Alge­meen bestuur NKSR

Donder­dag 3 juni

10.00 uur: Staf bisdom

14.00 uur: ont­vangst oud-be­stuurs­le­den Julianazusters

17.30 uur: H. Mis b.g.v. Sacra­ments­dag met opname onder de pries­ter­kan­di­da­ten

Vrij­dag 4 juni

14.30 uur: bespre­king pro­gram­ma Geloof in Geluk, ka­the­draal

Zater­dag 5 juni

9.00 uur: H. Mis voor een over­le­de­ne

14.25 uur: colleges sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zondag 6 juni Sacra­ments­dag

11.00 uur: H. Eucha­ris­tie met H. Vormsel, Uithoorn

Maan­dag 7 juni

18.00 uur: ont­moe­ting met de jonge pries­ters

Vrij­dag 11 juni Hoog­feest van het H. Hart

9.00 uur H. Mis, ka­the­draal

Stille dag

Zater­dag 12 juni

10.30 uur: H. Mis Frans­ta­lige ge­meen­schap, Begijnhof, Am­ster­dam

15.00 uur: H. Vormsel, Ka­the­draal

17.00 uur: Ont­moe­ting met itinerante team neo­ca­te­chu­me­nale weg

Zondag 13 juni

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

15.30 uur: Pries­ter­ont­moe­ting

Maan­dag 14 juni

9.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Dins­dag 15 juni

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

20.00 uur: Bij­een­komst fondsen

Woens­dag 16 juni

12.30 uur: Ont­moe­ting met Apos­to­lisch Nuntius

Donder­dag 17 juni

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 18 juni

16.00 uur: Afscheid prof. dr. A. van Iersel

Zater­dag 19 juni

19.00 uur: H. Vormsel, Almere

Zondag 20 juni

10.00 uur: TV Mis vanuit de ka­the­draal

Maan­dag 21 juni

10.30 uur: Bis­schop­pen­ont­moe­ting Focolare

Dins­dag 22 juni

9.00 uur: H. Mis met vormsel van een vol­was­se­ne, ka­the­draal

10.30 uur: Opname Woord van de bis­schop

19.00 uur: Vormsel­vie­ring Volen­dam

Donder­dag 24 juni

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

19.00 uur: Vormsel­vie­ring Volen­dam

Vrij­dag 25 juni

11.00 uur: Dage­lijks bestuur van de NKSR

15.00 uur: Bij­een­komst medewekrers bisdom

Zater­dag 26 juni

19.00 uur: H. Vormsel, regio Noordkop

Zondag 27 juni

9.30 uur: H. Mis Naar­den

11.15 uur: H. Mis Laren i.v.m. St. Jans­pro­ces­sie

Maan­dag 28 juni

10.15 uur: Een bis­schop opent de week, radio Maria

12.00 uur: Scrutinium se­mi­na­risten Nieuwe Niedorp

18.00 uur: H. Mis, semianrie Nieuwe Niedorp