Arsacal
button
button
button


Het bisschopswapen

Het wapen is als volgt beschreven:

“Gevierendeeld, 1 in azuur een vlammende zon met een rood omrande hostie, alles van goud , 2 en 3 in zilver een kruis van keel beladen met drie paalsgewijs geplaatste schuinkruisjes van zilver, 4 in azuur een lelie van zilver; een hartschild, in goud een adelaar, houdende een inktflacon alles van keel. Achter het schild een voordraagkruis van zilver. Het schild is gedekt door een prelatenhoed met daaraan ter weerszijden van het schild drie rijen, door koorden verbonden, kwasten, 1-2-3, alles van sinopel.”

Devies: QUODCUMQUE DIXERIT VOBIS FACITE in zwarte letters op een wit lint.

Stichting i.o. Kerkelijke heraldiek in Nederland.
Ir Anders Daae Vz. Wnd Sec.

Verklaring van het wapen

In het hartschild van het wapen bevindt zich de adelaar met inktflacon, die de heilige Johannes, apostel en evangelist symboliseert, de patroon­heilige van mgr. Hendriks. De roodomrande hostie omgeven door een vlammende zon, verwijst naar de heilige Eucha­ris­tie en bijzonder naar het mirakel van Amsterdam. Dit mirakel betreft een H. Hostie die gaaf temidden van de vlammen van de haard werd teruggevonden, nadat die door een ernstig zieke was uitgespuwd. Dit deel van het wapen geeft de bijzondere eerbied en verering voor de Eucha­ris­tie aan van de bisschop. Tevens wordt hiermee de band aangegeven van mgr. Hendriks met zijn voorganger, mgr. Van Burgsteden, sacra­men­tijn en woo­nachtig in het heiligdom van het Mirakel.

De lelie in azuur symboliseert de Moeder Gods Maria en is overgenomen uit het bisschopswapen van mgr. Punt. Dit deel van het wapen geeft de bijzondere verering van de bisschop voor de heilige Maagd Maria aan en brengt tevens zijn band met mgr. Punt als diocesane bisschop tot uiting.

Beide velden zijn bovendien uitdrukking van de wapenspreuk: Quodcumque dixerit Vobis, facite (Doe maar wat Hij u zeggen zal), woorden door Maria gesproken tot de dienaren op de bruiloft van Kana, beeld van het Messiaanse maal en het Paasmysterie dat in de heilige Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld. Deze woorden komen uit het evangelie van Johannes, patroon­heilige van de bisschop (Jo. 2, 5).

De beide andere velden met het kruis en de schuinkruisjes zijn ontleend aan het wapen van het bisdom Haarlem-Amsterdam, waarvan mgr. Hendriks hulp­bis­schop is.