Arsacal
button
button
button
button


Voor of tegen Europa?

Bezoek aan Europees Parlement

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 februari 2017 - 375 woorden

Op maan­dag 20 februari bezochten we met een afvaar­diging van de bis­schop­pen het Europees parle­ment en Europese in­stel­lingen. Zien we toe­komst in Europa?

De bis­schop­pen wer­den aller­eerst ont­van­gen door Europarle­mentariër Wim van der Camp en mede­wer­kers van de EVP fractie in het Europees parle­ment. De Europese ge­meen­schap was vanaf het begin een project dat werd gedragen door katho­lie­ke politici als Schumann, De Gasperi, Adenauer en anderen. De katho­lie­ke kerk was er bovendien bij betrokken door in­for­ma­tie­bu­reaus van de Jezuïeten in Strasbourg en Brussel en sinds 1970 door de aan­stel­ling van een Apos­to­lisch Nuntius.Sinds 1980 is de com­mis­sie van Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (COMECE) er actief. Nu stelt zich de vraag: in hoeverre is Europa nog chris­te­lijk? Van dat chris­te­lijk karakter zijn nog veel, lang niet altijd expliciete, sporen over en de kerken hebben nog steeds een onverge­lijk­baar net­werk. Toch wor­den kerken door Europa vaak behandeld als weer een NGO (non gouver­ne­men­tele organi­sa­tie) of lobby groep en is er bij lei­dende figuren (een mede­wer­ker meende dat ook bij dhr. F. Timmermans waar te nemen) meer zorg over Islamofobie dan over Christanofobie en christen­ver­vol­ging.

Het Europees parle­ment is een grote organi­sa­tie: 751 parle­mentsle­den hebben gemiddeld per persoon drie mede­wer­kers, bij elkaar werken er zo’n 6000 mensen, waar­on­der 800 tolken.

De EVP (Europese volkspartij) fractie besteedt ook aan­dacht aan interreli­gi­euze dialoog, maar er zijn verschillen in attitude tussen oost- en West-Europeanen hierin en ook tussen moslimlan­den. Over deze dialoog spraken we daarna even­eens met mw. Meters Bilde van European External Action Service.

Bij COMECE tenslotte spraken we met de mede­wer­kers die over allerlei Europees be­lang­rijke kwesties rapporten schrijven, overleggen met de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties en contact hou­den met de Europarle­mentariërs. Daar ontmoetten we nuntius Alain Lebeaupin die onder meer respect voor de nationale iden­ti­teit van de lan­den be­klem­toonde en het verschil tussen lan­den en bis­schop­pen van oost en west. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring begaven we ons naar het hotel waar we tij­dens een maal­tijd van gedachten wissel­den met de directeur Guus van Van Lanschot bankiers, de heer Selder­slagh van CEC, het Europees ver­band van katho­lie­ke scholen, en de heer Van Eijkeren van het Huis der Neder­landse Provincien. Over allerlei thema’s werd van gedachten gewisseld. De con­clu­sie was zeker dat Europa ondanks alle zorgen, toch een waarde­vol project blijft.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug