Arsacal
button
button
button
button


Dit is wat je nodig hebt: een plaats van rust en stilte!

Retraite in de Foyer de Charité in Thorn

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juli 2017 - 506 woorden
De Foyer aan de tuinkant
De Foyer aan de tuinkant
Ingang van de Foyer; het gedeelkte links is in 2011 bijgebouwd
Ingang van de Foyer; het gedeelkte links is in 2011 bijgebouwd
Een klein gedeelte van de tuin
Een klein gedeelte van de tuin

In het witte stadje Thorn ligt de Foyer de Charité ‘Marthe Robin’. Het is een huis van be­zin­ning voor jong en oud en het wordt gedragen door een bij­zon­dere leken­ge­meen­schap. De laatste juli-week was ik hier op een pries­ter­re­traite geleid door pater Gerard Wilkens S.J.

Een lekenge­meenchap

In de hele wereld zijn er zo’n 75 Foyers de Charité, ontsproten uit een gees­te­lijk ini­tia­tief van de Franse Marthe Robin en de pries­ter Georges Finet. Een leken­ge­meen­schap van mannen en vrouwen leidt deze be­zin­nings­cen­tra. Deze mannen en vrouwen wij­den hun leven aan God toe. Het is geen klooster, eer­der een gezin, een familie­ver­band waarin de leden samen leven, bid­den en dagen van be­zin­ning aanbie­den. De leden van de ge­meen­schap dragen de ac­ti­vi­teiten door hun gebed en offer, door ont­vangst van de gasten, be­ge­lei­ding en voor­be­rei­ding. Ik hoop daarom dat ze voldoende roe­pingen blijven krijgen om dit mooie werk voort te kunnen zetten.

Er is een uit­ge­breid jaar­pro­gramma, ook met dagen voor ge­zin­nen, jon­ge­ren en kin­de­ren, maar ook is het moge­lijk hier per­soon­lijke een stille dag of dagen te hou­den.

De retraite

Aan de retraite namen pries­ters deel, maar daar­naast ook per­ma­nent diakens, cate­chisten en pas­to­raal werkers. De retraite was in stilte, ge­za­men­lijk baden we getij­den en vier­den we de heilige Mis. Pater Wilkens preekte iedere dag in de Mis en hield twee maal per dag een inlei­ding op het gebed. Ook was hij be­schik­baar voor een per­soon­lijk gesprek of een biecht. Het is mooi om deze dagen zo te beleven.

Aanbod voor pries­ters en diakens

Voor de pries­ters en diakens hoort het tot hun levens­staat om tijd vrij te maken voor dagen van gees­te­lij­ke inkeer, zoals het ker­ke­lijk wet­boek (c. 276, n. 4) dat noemt, met name recol­lec­ties en de jaar­lijkse retraite. Het Di­rec­to­rium voor het ambt en het leven van de pries­ters (2013) dat de bis­schop programmeert en or­ga­ni­seert om de pries­ters en diakens keuze-moge­lijk­heid te bie­den.

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam doet dat door onder meer retraites aan te bie­den in het dio­ce­saan centrum in Heiloo en deze jaar­lijkse pries­ter­re­traite in Thorn, die door pater Wilkens wordt geleid. Pater Wilkens is voor velen in het bisdom geen onbekende omdat hij gedurende lange jaren de per­ma­nent diakens en cate­chisten die in oplei­ding waren voor het bisdom gees­te­lijk heeft begeleid.

Ga nu eens mee...

Zelf doet me zo’n retraite altijd weer goed en ik merk dat ik tij­dens zulke dagen mijn leven, de wereld, de kerk en alles weer op een andere manier ga bezien, meer - om zo te zeggen - in het licht van de eeuwig­heid. Jezus zei het al tegen zijn leer­lin­gen: “Ga nu eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit...” (Mc. 6,31). Men­se­lijke gevoelens kunnen een al te grote rol gaan spelen, als gekwetst­heid of trots, pres­ta­tie en succes, waar het eigen­lijk alleen maar gaat om nede­rig­heid en eenvoud, dienst­baar­heid en ver­trouwen (en dus ook weer: uit han­den geven...). Ja, dit is wat ik nodig heb: een plaats van rust en stilte...

Terug