Arsacal
button
button
button
button


Kerstmaaltijd bij Sant'Egidio

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 december 2018 - 199 woorden
Kerstmaaltijd bij Sant'Egidio
Met priesters Jac. Hetsen en Vincent Wang
Met priesters Jac. Hetsen en Vincent Wang
Kerstmaaltijd bij Sant'Egidio

Kerst­avond begon voor mij bij Sant’ Egidio in Am­ster­dam. In de Mozes en Aäron­kerk werd de kerst­maal­tijd voor de armen gehou­den. Volgens de traditie van de ge­meen­schap van Sant’ Egidio vindt die maal­tijd plaats in de kerk waar­mee in feite tot uitdruk­king wordt gebracht dat de dienst aan de armen, ere­dienst is, dienst aan God.

"Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan", zegt Jezus (Mt. 25,40). Deze woor­den van de Heer wor­den door veel mensen die met Sant’ Egidio verbon­den zijn, verstaan; tenminste er was een grote groep vrij­wil­li­gers aanwe­zig om alles klaar te maken, om te bedienen, de maal­tijd met muziek op te luis­te­ren, enzo­voorts.

Ik zag er ouderen, dak­lo­zen, vluch­te­lingen, mensen die zon­der do­cu­menten of uitgeproce­deerd zijn, mensen van "we are here". Colm Dekker heette aan het begin van de avond ie­der­een welkom en bedankte ie­der­een voor het ingaan op de uit­no­di­ging. "We zijn hier bijeen als vrien­den". En inder­daad: de tafels waren mooi gedekt, overal ston­den mensen klaar om ie­der­een welkom te heten. Ik kon welis­waar niet zo lang blijven, omdat ik weer tij­dig voor de nacht­mis in de ka­the­draal moest zijn, maar ik het de fees­te­lij­ke en vriend­schap­pe­lijke sfeer ge­waar­deerd!

Terug