Arsacal
button
button
button
button


Stadsdiaken aangesteld voor Amsterdam

Presentatie in 'Nieuwe Augustinus'

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 mei 2019 - 312 woorden
Colm Dekker ontvangt zijn benoemingsbrief
Colm Dekker ontvangt zijn benoemingsbrief
Coen van Loon over zijn ervaringen met de We are here - mensen
Coen van Loon over zijn ervaringen met de We are here - mensen

Diaken Colm Dekker is per 1 maart 2019 be­gon­nen als stadsdiaken voor Am­ster­dam met een aan­stel­ling van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. De aan­stel­ling werd moge­lijk gemaakt door de Caritas in­stel­lingen (PCI’s) van de Am­ster­damse pa­ro­chies. 8 Mei was ik in de St. Au­gus­ti­nus­kerk (‘De Nieuwe Au­gus­ti­nus’) aan de Kamperfoelieweg in Am­ster­dam Noord voor een pre­sen­ta­tie. Ook was er een schrijnend ver­slag over de We are here-groepen van onge­do­cu­men­teer­den.

Met dat ver­slag over de onge­do­cu­men­teer­den van We are here, die op ver­schil­lende plaatsen in de stad ver­blij­ven onder moei­lijke omstan­dig­he­den, begon de avond. Diaken Coen van Loon die de zorg voor hen vanuit de katho­lie­ke kerk coördineert, ver­telde erover en dzijn verhaal is inder­daad schrijnend... De PCI Amstelland heeft veel gedaan om deze groep te helpen.

Onlangs mocht ik Colm Dekker tot diaken wij­den in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam. Daar is de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio geves­tigd en Colm Dekker maakt deel uit van de Fraterni­teit van Sant’ Egidio. Deze ge­meen­schap heeft als doel en uitgangs­punt de vriend­schap met de armen, die door concrete ac­ti­vi­teiten tot uiting wordt gebracht.

De aan­stel­ling van de stadsdiaken heeft tot doel om de caritas in Am­ster­dam meer gezicht te geven en coördinatie en samen­wer­king, alsmede ge­za­men­lijke acties ge­mak­ke­lijk moge­lijk te maken en tevens de verbin­ding te leggen met Sant’ Egidio.

De stadsdiaken heeft dus tot taak bruggen te bouwen: de armen en mensen van de pa­ro­chies samen te brengen die willen helpen, in­spi­ra­tie te bie­den, de hulp­ver­le­ning in kaart te brengen, te coör­di­ne­ren en gezame­lijke ini­tia­tie­ven te (doen) starten.

Op deze avond mocht ik Colm Dekker de benoe­mings­brief overhan­digen en ik heb daarbij enkele woor­den ge­spro­ken en een gedeelte over de caritas en de zorg voor de armen als kern­taak voor­ge­le­zen uit de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Evangelii Gaudium van paus Fran­cis­cus.

Terug