Arsacal
button
button
button
button


Vluchtelingen - omgekomen op weg naar Europa - herdacht

Oecumenische herdenkingswake bij Sant'Egidio

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 november 2019 - 402 woorden

In de Mozes en Aäron­kerk, toe­ver­trouwd aan de ge­meen­schap van Sant’ Egidio, vond op zon­dag­mid­dag 3 no­vem­ber de jaar­lijkse her­den­kings­wake plaats voor de vluch­te­lingen die omge­ko­men zijn onderweg naar Europa. Velen van hen von­den de dood in de Sahara of in de Mid­del­landse Zee...

Wat zou het anders zijn geweest...

Volgens het IOM Missing Migrants report zijn er in de eerste negen maan­den van 2019 al 2469 vluch­te­lingen om­ge­ko­men. Deze tragedie die jaar in, jaar uit doorgaat, is er één waarover velen in de wereld de sch­ou­ders ophalen of waaraan zij voorbij gaan.

Hoe zou de wereld er wat dit betreft anders hebben uitgezien als we onze rijkdom eer­lijk had­den weten te delen in plaats van de armste lan­den de prijs te laten betalen voor de ongebreidelde con­sump­tie van het westen. Wat zou de wereld er anders hebben uitgezien als we de armsten een mens­waar­dig bestaan had­den kunnen geven. In plaats daar­van hebben de rijke lan­den aan de armen de mid­de­len gegeven (smart­phone, ipad, tv, in­ter­net...) om de rijkdom van de rijken dage­lijks te kunnen bewon­de­ren... En velen gaan op weg om aan de armoede te ontsnappen.

Sterven aan de hoop

Onder de titel “Sterven aan de hoop” had­den de Pro­tes­tantse diaconie, de Catholic Worker en Sant’ Egidio opnieuw een gebeds­wake geor­ga­ni­seerd om al deze om­ge­ko­men mensen niet te vergeten. Om 15.00 uur ’s mid­dags - het uur van het sterven van Jezus - begon een waar­dige vie­ring in de Mozes en Aäron aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam met mede­wer­king van twee koren, waar­on­der een koor waar veel nieuwe Am­ster­dammers, zoals ex-vluch­te­lingen, deel van uitmaken. Ook onder de voor­gan­gers waren ver­schil­lende oud-vluch­te­lingen, die in Am­ster­dam een nieuw leven had­den opge­bouwd. De Armeens-Apos­to­lische kerk en de Koptisch Orthodoxe kerk waren ver­te­gen­woor­digd, evenals de Arabisch-Pro­tes­tantse kerk, de Christian Baptist Church, de Angli­caanse ge­meen­schap en het Wereldhuis, naast Colm Dekker als stadsdiaken en ver­te­gen­woor­diger van de ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Eerbe­toon

Na afloop van de wake in de kerk gingen de aanwe­zigen naar de stei­ger aan de Amstel waar ieder een bloem in het water kon leggen als teken van eerbe­toon aan al die vluch­te­lingen die - vaak in de Mid­del­landse zee - zijn om­ge­ko­men. Dat laatste gedeelte kon ik helaas niet meer meemaken, maar ik heb nog wel hier­van een foto ont­van­gen, die ik hiernaast als eerste plaats.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug