Arsacal
button
button
button
button


Niewjaarsreceptie en andere activiteiten aan het begin van het jaar

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 januari 2020 - 256 woorden

Vrij­dag 10 januari wordt de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie gehou­den van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat. Voor­af­gaand is een Evensong in de Sint Nicolaas­basi­liek (om 15.45 uur).
Deze week nam ik in Den Bosch afscheid van twee bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den van het onder­wijs. Volgende week zon­dag 19 januari is de TV-mis vanuit de Mozes en Aaron (Waterloo­plein).

De jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie is altijd een groots gebeuren, waar velen aan deel­ne­men. Na de Evensong wordt die gehou­den in het naast de basiliek gelegen Barbizonho­tel (Olofs­ka­pel) van 16.30 - 19.00 uur. Die dag viert mgr. Jozef Punt zijn 74e ver­jaar­dag.

Bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den

Dins­dag 7 januari was ik met de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs bijeen in Den Bosch. Na de ver­ga­de­ring was er een geanimeerd etentje omdat twee bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den afscheid namen: van het bisdom Breda was dat Stan van Ommen en van het bisdom Roermond John Marx. Stan van Ommen gaat zich helemaal richten op het middel­baar onder­wijs waarin hij al parttime werk­zaam is, John Marx wordt directeur van het katho­lie­ke GVO, dat KVO zal gaan heten. Het KVO is katho­liek vormend onder­wijs (gods­dienst-levens­be­schou­wing) dat op aan­vraag van de ouders op open­ba­re scholen kan wor­den gegeven. We wensen bei­den veel zegen en succes met hun toe­koms­tige taken.

Sant’ Egidio

19 januari valt mid­den in de Bidweek voor de een­heid van de chris­te­nen. Bij deze gelegen­heid zal de TV Mis zijn vanuit de Mozes en Aäron­kerk die aan de ge­meen­schap van Sant’ Egidio is toe­ver­trouwd. De vie­ring begint om 10.00 uur en ie­der­een is welkom om daaraan deel te nemen. Ik zal bij die gelegen­heid de cele­brant zijn.

Terug