Arsacal
button
button
button
button


Red de vluchtelingen-kinderen zonder familie

Oproep uit de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 april 2020 - 724 woorden

Donder­dag 23 april kwamen enkele mensen in de ka­the­draal om een oproep te doen voor de kin­de­ren zon­der ouders of familie in de vluch­te­lingen­kampen van de Griekse eilan­den. Erik van Muis­win­ken deed de pre­sen­ta­tie, mw. Atti Noordhof (CDA) deed een oproep en ik heb de volgende bood­schap gegeven. NH Nieuws en de Ka­the­draal TV zen­den het uit.

Twee leden van de koor­school, 12 en 17 jaar, zongen hierbij het SOSMoria lied.

 

Oproep voor de kin­de­ren

Paus Fran­cis­cus

Tien­tal­len miljoenen mensen in Europa en over de hele wereld hebben op Paas­zon­dag de oproep van paus Fran­cis­cus gehoord: “Dit is geen tijd voor onver­schil­lig­heid, want de hele wereld lijdt en moet zich verenigen om de Pandemie onder ogen te zien. De opgestane Jezus moge hoop geven aan alle armen, aan wie in de marge leven, de vluch­te­lingen en de dak­lo­zen. Laat hen, de meest kwets­ba­re van onze broe­ders en zusters... niet in de steek. Dat de Heer van het leven moge geven dat de mi­gran­ten en vluch­te­lingen beschermd wor­den - waar­on­der veel kin­de­ren, die in ondrage­lijke omstan­dig­he­den leven, vooral in Libië en op de grens tussen Griekenland en Turkije. Onver­schil­lig­heid, egoïsme en ‘het maar vergeten’ zijn niet de woor­den die we in deze tijd willen horen. Die woor­den willen we voor altijd uitbannen”.

Noodsig­naal door velen gegeven

Ik ben dan ook zeer verheugd dat SOS Moria samen met der­tien grote NGO’s, Kerk in Actie, de Raad van Kerken, de PKN, een noodsig­naal wil laten klinken: red tenminste 500 kin­de­ren, een noodsig­naal dat wordt onder­steund ook door de Europese Bis­schop­pen verenigd in COMECE, door Caritas Europa, de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en vele lokale organi­sa­ties en in­di­vi­duen.

Twee voor twaalf!

Het is voor deze kin­de­ren twee voor twaalf! Zeven­dui­zend Europese artsen, SOS Moria en andere organi­sa­ties hebben vorige maand gewaar­schuwd dat er een humanitaire ramp dreigt in de vluch­te­lingen­kampen van de Griekse eilan­den. Vele lan­den in Europa zijn in bewe­ging geko­men, maar Neder­land niet. Acht maan­den gele­den al heeft Griekenland een nood­kreet uit laten gaan naar alle lidstaten van de Europese Ge­meen­schap om 2500 kin­de­ren zon­der be­ge­lei­ding in vei­lig­heid te brengen en op te nemen.

Menson­te­rend

De afgelopen jaren zijn de vluch­te­lingen­kampen op de Griekse eilan­den menson­te­rend en overbe­volkt gewor­den. We hebben de ernst van de situatie in allerlei media kunnen zien en ik heb zelf met name vanuit de ge­meen­schap van Sant’ Egidio die daar werkt, de verhalen gehoord. Het is een illusie dat een Corona-uitbraak in deze kampen kan wor­den beheerst. Er wonen veer­tig­dui­zend mensen op min­der dan een paar vier­kante kilo­me­ter, met nog een handje­vol artsen. Zodra de corona-epidemie daar losbarst, zal dat catastrofale gevolgen hebben. De sug­ges­tie dat kin­de­ren geen of weinig gevaar lopen, gaat helemaal voorbij aan de reali­teit. De kin­de­ren leven in extreem slechte omstan­dig­he­den met minimale hygiëne, tal­loze andere infecties, weinig voe­ding en te mid­den van gevaren van mis­bruik en mishan­de­ling. Zij hebben niemand die hen adequaat kan be­scher­men.

Zo kan het niet lan­ger

In deze situatie zullen ook jon­ge­ren - die dus al in een menson­te­rende situatie leven - over­lij­den aan de gevolgen van het corona­vi­rus. Hierom dienen wij per direct de meest kwets­baren in vei­lig­heid te brengen, de kin­de­ren eerst. Dit is geen situatie om alleenstaande kin­de­ren zon­der ouders in achter te laten.

Luchtbrug

Gelukkig hebben intussen meer dan tien lidstaten van de Europese Ge­meen­schap - en Zwitserland -begrepen dat zij niet on­ver­schil­lig kon­den blijven en aan deze vraag gehoor moesten geven. Ik heb begrepen dat de evacuatie onder aan­voe­ring van de Europese Com­mis­sie is be­gon­nen en de eerste kin­de­ren intussen zijn over­ge­bracht naar Lu­xem­burg en Duits­land. Ook de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio zet zich hier­voor in door het project van de Humanitaire Corridors, een luchtbrug om de meest kwets­ba­re vluch­te­lingen te red­den. Neder­land moet dit goede voor­beeld volgen. De lokale opvang in Neder­land voor deze kin­de­ren is al gere­geld door de 43 ge­meen­ten die hebben aange­ge­ven dat ze bereid zijn hen op te nemen. Dat kan dus het probleem niet zijn.

Red de kin­de­ren!

Van harte wil ik dus deze oproep onder­steunen: Red deze uiterst kwets­ba­re kin­de­ren zon­der be­ge­lei­ding uit een vre­se­lijke situatie, die wordt verer­gerd door de drei­ging van de Pandemie. Ik vraag de politici en de Neder­landse over­heid om hier hun hart te laten spreken.

(voor deze tekst is gebruikt gemaakt van het artikel van SOSMoria in Trouw)

Terug