Arsacal
button
button
button
button


Lees hier wat je echt niet kunt missen!

Altaarwijding op Zondag van de Barmhartigheid in de Kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 11 april 2021 - 1218 woorden
Altaar van de Goddelijke barmhartigheid in de kathedraal
Altaar van de Goddelijke barmhartigheid in de kathedraal
De paaskaars met het vorige altaar
De paaskaars met het vorige altaar
aankleding van het altaar na de zegening
aankleding van het altaar na de zegening

Zondag 11 april was Beloken Pasen: het octaaf van Pasen wordt hiermee af­ge­slo­ten. Tege­lijk is deze dag "zon­dag van de Barm­har­tig­heid". In de ka­the­draal werd bovendien het nieuwe altaar voorlopig in gebruik geno­men. Vica­ris-generaal en Plebaan mgr. Bart Putter con­ce­le­breerde. Maar wat heb je in het leven beslist nodig en wat kun je eigen­lijk wel missen?

voorlopig gewijd

Vóór het klaar maken van het altaar werd het altaar voorlopig gewijd. Op het St. Bavo­feest begin ok­to­ber zal het hope­lijk met meer mensen erbij kunnen wor­den geconsa­creerd. Dan zal ook een altaarsteen met de relieken van de bisdom-patronen Wil­li­brord en Boni­fa­tius wor­den geplaatst.
Kape­laan Teun Warnaar legt in een filmpje uit hoe het geko­men is dat dit nieuwe altaar is geplaatst. Het is en schen­king die qua vorm­ge­ving zeer goed past bij het geheel van de ruimte van de pas-gerestaureerde ka­the­draal.

Vorige altaar

Dat wil niet zeggen dat het vorige altaar niet goed was (zie foto). We zijn dank­baar aan alle vormgevers, makers en vrij­wil­li­gers die zich daarvoor der­tig jaar gele­den hebben ingezet. Bij de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal die (bijna) klaar is, zijn veel nieuwe ele­menten toe­ge­voegd en dan wordt over alles weer nage­dacht. Toen kwam het moment dat dit bij­zon­dere aanbod van een antiek altaar langs kwam...

Nog enkele projecten...

Op dit moment lopen nog projecten rond een rol­stoel­in­gang, ver­lich­ting van het mid­den­schip (de ver­lich­ting van de zij­ka­pellen en achterin is vorig jaar gereed geko­men en zeer fraai) en... een kunst­werk bij de ingang van de ka­the­draal, dat door een gulle gever zal wor­den ge­schon­ken. Daarover vindt op dit moment nog volop overleg plaats.

Ook zal later deze maand het pro­gram­ma voor de ka­the­draal wor­den ge­pre­sen­teerd.

 

Homilie

Als je op afstand staat...

Echt nodig...

Het is heel gewoon en normaal
- bijna ie­der­een doet het -
dat we over allerlei dingen denken
dat we die nodig hebben:
Ik heb een nieuwe auto nodig,
een nieuwe vaatwasser, een tele­vi­sie,
ik moet nodig nieuwe kleren kopen,
ik heb echt vakantie nodig, enzo­voorts.
We zijn gewend om over allerlei zaken
te spreken als dingen die we nodig hebben,
als levens­be­hoef­ten.
Zou je het je zelfs ook maar kunnen voor­stel­len
dat je geen douche kunt nemen, bij­voor­beeld?

Zij hebben het niet

Tege­lijker­tijd is het niet zo moei­lijk te bedenken
dat de meer­der­heid van de wereldbe­vol­king
al die dingen niet heeft,
terwijl wij denken dat we ze echt nodig hebben:
onze auto, de com­puter, radio, TV,
al hebben we door de pandemie
som­mi­ge zaken
nu even niet.
We zou­den ons nog steeds
nau­we­lijks kunnen voor­stel­len
dat we voor de rest van ons leven
van al dingen verstoken zou­den blijven.

Een hutje...

Toch heb ik een keer een hutje bezocht
in een Afrikaans land
waar een hele familie leefde
zon­der be­zit­tin­gen
behalve wat kleren en een Jerry-can
om water te halen.
Zij waren gewone mensen
en ze leken nog gelukkig ook!

Overtollig?

We zou­den dus kunnen leven
zon­der heel veel van de dingen die we bezitten
en waar­van we vaak denken
dat we ze echt nodig hebben.
Na­tuur­lijk, dat we leven in een welvarend land
en aan zoveel zaken gewend zijn,
maakt het moei­lijker je voor te stellen
dat je het zon­der dat alles zou moeten doen.

Maar dat we zo veel dingen hebben
maakt het aan de andere kant wel veel moei­lijker
om hel­der te zien
wat we écht nodig hebben,
wat we niet kunnen missen.

Materie is status

Materie geeft ons een bepaalde status,
onze be­lang­rijk­heid schijnt toe te nemen
door wat we bezitten.
In feite is dat helemaal niet zo:
we wor­den niet be­lang­rijker
doordat we een grote auto hebben
of chique nieuwe kleren
of een vakantie in een vijf sterren ressort
aan de andere kant van de aardbol.
Al die mate­rië­le zaken
maken onze blik ge­mak­ke­lijk wazig
zodat we niet meer hel­der zien
wat echt nodig en be­lang­rijk is.

Dan merk je wat nodig is

Vaak rea­li­se­ren we ons pas
wat echt be­lang­rijk is
als we met een verlies wor­den gecon­fron­teerd.
Als een heel dier­baar iemand wegvalt,
voel je ineens
dat materie, feestjes en reisjes
hun bete­ke­nis verliezen.
En op het moment dat we zelf
deze aarde moeten gaan verlaten en sterven,
dan zullen we ervaren
- als we daarvoor de ach­ter­grond hebben -
wat écht be­lang­rijk is,
wat we wer­ke­lijk nodig hebben.

Één ding is nodig...

Want wat we echt nodig hebben
is de barm­har­tig­heid van onze Heer en ver­los­ser.
Dat is in feite een van de be­lang­rijk­ste waar­he­den
over het mensen­lijk leven:
we hebben allemaal
Gods barm­har­tig­heid nodig!
We zijn en we zullen gelukkig zijn
door Gods barm­har­tig­heid,
zon­der Zijn barm­har­tig­heid
en zon­der ver­trouwen op
Zijn barm­har­tig­heid
zullen we uit­ein­delijk niet gelukkig zijn.

In control?

Als we ons rea­li­se­ren
dat we die barm­har­tig­heid nodig hebben,
houdt dat in dat we naar ons­zelf zullen kijken
met nede­rig­heid,
we wor­den ons dan bewust dat we maar zon­daars zijn,
dat we bede­laars zijn,
bedelend om barm­har­tig­heid
en ver­ge­ving
We zijn niet “in control”,
we kunnen ons nog geen seconde
levensadem geven.
Dat is niet in onze han­den.
En is een persoon die zich­zelf het leven neemt
“in control” over zijn lot, zijn levensbestem­ming?
Ik denk het niet.
Leven, liefde en geluk,
daar hebben we geen controle over,
we kunnen alleen maar
onze han­den en onze harten openen
om de gaven van Gods barm­har­tig­heid
te ont­van­gen.

Hoe voel je je eron­der?

En dat moet ons niet triest maken en bedroefd,
juist integen­deel:
laat het ons helpen om des te meer
de won­de­ren van Gods barm­har­tig­heid te kunnen zien.
Hoe groot is Zijn liefde voor mij
- een zon­daar -
dat Hij naar deze wereld kwam,
een een­vou­dig men­se­lijk leven leidde,
zich voor mij offerde op het kruis,
dat Hij voor mij uit de dood is opgestaan.

Moei­lijke perio­den

Mis­schien voelt U zich in deze pandemie
meer alleen en een­zaam;
alle beper­kingen van deze tijd
zijn moei­lijk voor veel mensen.
En er zullen na­tuur­lijk ook
andere moei­lijke perio­den zijn
of zijn geweest in ons leven.
Het leven verloopt nu eenmaal niet
zoals wij het willen.

Maar we zijn niet alleen;
we zijn uit­ge­no­digd
om heel bewust te leven
in de te­gen­woor­dig­heid van God.

Voel je een afstand tot de kerk?

Mis­schien voelen we soms
een afstand tot God en de kerk,
omdat we niet aan alle vereisten van het evan­ge­lie,
aan de gebo­den van God
of de gebo­den van de kerk voldoen.
Maar vergeet nooit
dat het eerste en meest be­lang­rijk­ste vereiste is:
nede­rig­heid, inner­lijke eenvoud.
Daar gaat het om.
Realiseer jezelf
dat je een een­vou­dig schepsel bent,
af­han­ke­lijk.
Wees nederig.
Hij zal je nooit laten vallen.
Vertrouw op Zijn barm­har­tig­heid.

Koppige Thomas

In het evan­ge­lie van deze dag
hebben we de apostel Thomas ontmoet.
Hij geloofde niet.
Als hij niet zelf de won­den zou kunnen aanraken
die waren veroor­zaakt
door het lij­den en de dood van de Heer,
zou hij niet geloven.
Dat zei hij in zijn koppig­heid.
Maar de Heer liet hem niet vallen.
Integen­deel, Hij kwam nog eens extra terug
voor Thomas,
om Thomas te helpen om tot geloof te komen.

Be­ge­lei­ding

Zo doet de Heer ook met ons:
Hij begeleidt ons met gedul­dige liefde,
Hij zoekt naar moge­lijk­he­den
om ons te helpen om tot geloof te komen.
Voel je niet ver­wor­pen en afgedankt
omdat je leven niet perfect is,
omdat je hebt gezon­digd,
omdat je problemen hebt die je niet op kunt lossen.
God geeft Zijn liefde voor je niet op,
Hij nodig je alleen maar uit
om een stapje te zetten, uit liefde.
Hij heeft begrip en is barm­har­tig,
Hij begrijpt onze levens­si­tua­ties helemaal,
Hij kent je beter dan wie dan ook
en Hij kijkt naar je
met liefde, met begrip,
barm­har­tig...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug