Arsacal
button
button
button
button


Kerst voor de armen en de vrienden van de straat

Gemeenschap van Sant'Egidio - Mozes en Aäronkerk Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 december 2021 - 276 woorden

Vrij­dag­mid­dag 24 de­cem­ber zijn er vóór 17.00 uur in ver­schil­lende katho­lie­ke kerken kleine, beperkte vie­rin­gen gehou­den voor het kerst­feest, vaak voor kin­de­ren, maar er was ook een kerk waar de deuren open ston­den voor een speciaal kerst­feest, aan­ge­past aan de corona-situatie: het kerst­feest voor de vrien­den van Sant’ Egidio in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam.

Gasten

De ge­meen­schap van Sant’ Egidio or­ga­ni­seert ieder jaar een kerst­feest voor de vrien­den van de straat: mensen die dakloos zijn, een­zaam zijn, waar­van er velen zijn die regel­ma­tig contact met de ge­meen­schap hebben omdat ze naar de Fran­cis­custafel komen of naar het gebed.

Andere opzet

Buiten Corona-tijd was dit kerst­feest een sfeer­volle maal­tijd, afgewisseld met instru­mentale muziek en kerst­lie­de­ren en een kerstge­dachte. Van­wege de Corona-tijd is voor een andere opzet gekozen, die ook in deze situatie door mocht gaan: de gasten wer­den ont­van­gen in tijdblokken van een half uur en waren uit­ge­no­digd om aan een kring­ge­sprek mee te doen, een wens te schrijven die in de kerst­bo­men werd gehangen en een foto te maken bij de kerst­stal, welke foto ze later kunnen ophalen. Tenslotte kregen de gasten een kerstlunch mee.

Gesprekken

Ik vond het mooi om te zien en mee te maken. Niet alleen was het fijn om te zien hoe goed het geor­ga­ni­seerd was door de Ge­meen­schap en ver­schil­lende mensen die er als vrij­wil­li­ger bij betrokken zijn, ook was het goed om vrij­wil­li­gers te ont­moe­ten en met de gasten te spreken. Ik zat in een groepje met onder meer enkele mensen die dakloos waren en het was goed van hen te horen hoe zij zich er in deze voor hen niet ge­mak­ke­lijke tijd door­heen slaan.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug