Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Het antwoord van Rome en de omgang met homoseksuele mensen
De weg die je gaat...
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021 - 1244 woorden
Enige tijd gele­den verscheen in het Katho­liek Nieuws­blad een ver­slag van een gesprek van Anton de Wit, hoofd­re­dac­teur van KN, met mij en Eric Holterhues over de ker­ke­lijke leer over homo­sek­sua­li­teit en een ker­ke­lijke visie op de omgang met homo­sek­sua­li­teit en homo­sek­su­ele mensen. De aan­lei­ding was de kri­tiek op het afwijzende ant­woord dat de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer had gegeven op de vraag of de kerk homo­sek­su­ele relaties kan zegenen.


75 jaar vrijheid in eenvoud herdacht Fotoreportage
We gedenken hen die vielen, we vieren de vrijheid
Artikel Overig - gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020 - 882 woorden
Veel situaties die zich tij­dens deze Corona-crisis voordoen, her­in­ne­ren aan de oorlogs­ja­ren. Hoe vaak hebben we al gehoord dat iets sinds die bezet­tings­tijd niet meer is voor­ge­ko­men. Toch gaat hier elke vergelij­king ook erg mank. We gedenken met eerbied de vele - vaak jonge - mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven voor onze vrij­heid.


Sander Dekker en het religieuze huwelijk
Het huwelijk als gevangenis?
Artikel Overig - gepubliceerd: woensdag, 27 november 2019 - 1164 woorden
Minister Sander Dekker is opnieuw met plannen geko­men om invloed van reli­gi­euze ge­meen­schappen in het (semi)publieke domein te weren. Dit keer gaat het om ‘de beëindi­ging van de reli­gi­euze ver­bin­te­nis’ waardoor de ene echt­ge­noot de andere in vrij­heid belet. De bur­ger­lijke rechter zou hier uit­komst moeten gaan bie­den. Wat ik van dit plan vind?


De vorming tot het celibaat
Lezing gehouden op de stavenconferentie priesteropleidingen 2019
Artikel Overig - gepubliceerd: woensdag, 9 oktober 2019 - 4130 woorden
Wanneer is iemand geschikt voor het semi­na­rie? Welke moei­lijk­he­den komt de oplei­ding tegen waar het om de vor­ming tot het celi­baat betreft? Wat is be­lang­rijk voor een goede bele­ving van het celi­baat? Dat zijn vragen die aan de orde komen in de on­der­staan­de lezing die ik op 9 ok­to­ber 2019 heb gehou­den op de staven­con­fe­ren­tie van de Neder­landse pries­ter­oplei­dingen in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie te Nieuwe Niedorp.


Vrouwen in de Kerk
Abdissen, in de Curie, als Rechter. En de diacones?
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 10 augustus 2019 - 4054 woorden
Regel­ma­tig komt het in reacties en dis­cus­sie op Facebook naar voren: de plaats van vrouwen in de kerk. Kan de kerk daar niet iets in ver­an­de­ren en vrouwen tenminste tot diaken wij­den? Deze zomer zag lk wat dit betreft een inte­res­sante afbeel­ding in het museum van La Grande Chartreuse.
vr, 15 feb 2019Het document van Abu Dhabi over de menselijke broederschap
 
2018
wo, 14 nov 2018Alles kan veranderen Fotoreportage
do, 2 aug 2018Paus Franciscus spreekt zich uit over de doodstraf
vr, 9 mrt 2018Laudato Si’ - Zorg voor het milieu eis van rechtvaardigheid
 
2017
ma, 17 jul 2017Op bezoek bij Luther
wo, 14 jun 2017Sint Liduina en het Allerheiligst Sacrament
do, 27 apr 2017Oecumene: verdeeldheid doet pijn
za, 21 jan 2017Overheid, handhaaf Sila!
 
2016
za, 28 mei 2016Wil de paus vrouwelijke diakens?
vr, 27 mei 2016Het celibaat van de priester
za, 7 mei 2016’Amoris Laetitia’ en deelname aan de sacramenten
 
2015
vr, 28 aug 2015Wat komt er uit de bisschoppensynode over het gezin (oktober a.s.)?
 
2014
wo, 22 okt 2014Iedereen ter communie?
 
2011
vr, 16 dec 2011Het celibaat van de priester
 
meer berichten vindt u in het archief