Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Hervorming huwelijksproces door paus Franciscus
Het Motu Proprio Mitis Iudex en vervolgdocumenten
Artikel Canoniekrecht - gepubliceerd: woensdag, 30 mei 2018 - 5287 woorden
Woens­dag 30 mei heb ik een lezing gehou­den voor de mede­wer­kers van het Offi­cia­laat (ker­ke­lijke recht­bank) van de bis­dom­men Utrecht, Rotter­dam, Breda, Gro­nin­gen-Leeu­war­den en ’s-Hertogen­bosch over de her­vor­ming van het huwe­lijks­pro­ces die paus Fran­cis­cus in 2015 is be­gon­nen. De tekst ervan vindt U hier.


Communie voor gemengd-gehuwden?
De handreiking van de Duitse bisschoppen en het antwoord van Rome
Artikel Canoniekrecht - gepubliceerd: woensdag, 16 mei 2018 - 1380 woorden
De Duitse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft onlangs een pas­to­rale hand­rei­king samen­ge­steld “über konfes­sions­verschie­dene Ehen und eine gemeinsame Teilnahme an der Eucha­ris­tie”. Nadat een zevental Duitse bis­schop­pen hierover de Pau­se­lijke Raad voor de be­vor­de­ring van de een­heid had geraadpleegd, heeft Rome de Duitse bis­schop­pen te verstaan gegeven zoveel moge­lijk eens­ge­zind tot een rege­ling te komen.


Geen kerk van regeltjes?
Waarom is er eigenlijk kerkelijk recht?
Artikel Canoniekrecht - gepubliceerd: vrijdag, 30 juni 2017 - 4490 woorden
Op woens­dag 21 juni vond in het pa­ro­chie­cen­trum van de O.L. Vrouwe­kathe­draal in Antwerpen een avond plaats over de reden en de ach­ter­gron­den van het bestaan van canoniek (ker­ke­lijk) recht, geor­ga­ni­seerd door de Vereni­ging van katho­lie­ke juristen van België en Pro Petri Sede. Waarom is er eigen­lijk canoniek recht? Moet de kerk geen ge­meen­schap van liefde zijn in plaats van een kerk van regeltjes?


La direction spirituelle dans les séminaires
Artikel Canoniekrecht - gepubliceerd: woensdag, 4 januari 2017 - 4471 woorden
Le ministère de la direction spi­ri­tu­elle est très important. Tous les prêtres qui, d’une manière ou d’une autre, réalisent ce service, ont pu constater les fruits dans la vie du fidèle confié à leur soin. C’est vrai­ment un moyen efficace pour la formation de la vie spi­ri­tu­elle. Il est très bon que les fidèles sachent et voient que leurs prêtres, eux aussi, sont convaincus de la valeur de cet entre­tien avec un confrère et font usage de cet aide pour leur vie sacerdotale.


Herindeling van parochies en kerksluiting
Met het oog op een vitale Kerk
Artikel Canoniekrecht - gepubliceerd: woensdag, 4 januari 2017 - 5855 woorden
Het zal voor bijna ie­der­een wel dui­de­lijk zijn dat het nood­za­ke­lijk is gewor­den pa­ro­chies op te heffen of samen te voegen en bepaalde kerk­ge­bouwen niet lan­ger voor de ere­dienst te bestemmen. Dit is nodig gewor­den door de vergrij­zing, het sterk terug gelopen aantal gelo­vi­gen dat aan de ere­dienst deelneemt en in samenhang daar­mee de vermin­derde beschik­baar­heid van finan­ciële mid­de­len. Toch is het van belang deze situatie niet slechts defensief te bena­de­ren, als een “ krimp­sce­na­rio” dat de Kerk steeds ver­der in een hoek drijft.
 
2016
zo, 1 mei 2016Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop
zo, 1 mei 2016Het leergezag van paus en bisschoppen
za, 23 apr 2016Disciplinaire maatregelen bij beschuldiging van seksueel misbruik
za, 23 apr 2016Een katholieke kerk onttrekken aan de eredienst
do, 21 apr 2016Peccato Manifesto
do, 21 apr 2016La Forma Straordinaria del Matrimonio
 
2015
ma, 9 mrt 2015Een uitweg voor gescheidenen?
 
2011
vr, 9 dec 2011Ontwikkelingen binnen de rota jurisprudentie
 
meer berichten vindt u in het archief